Synnedsättning

Här följer en kort beskrivning av synnedsättning. En utförligare beskrivning kan du läsa i pdf:en till höger samt på sidorna på spsm.se.

En synnedsättning innebär att även med glasögon och god belysning ha svårigheter med att läsa tryckt text, eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig.

Synnedsättning kan vara allt från lindrig till svår synnedsättning och blindhet. Det innefattar även cerebral synnedsättning (CVI), vilket innebär perceptionssvårigheter det vill säga svårigheter att tolka synintryck. Det kan innebära svårigheter med avståndsbedömning, ansiktsigenkänning och att orientera sig.

Många har även ytterligare funktionsnedsättningar till exempel utvecklingsstörning, rörelsehinder och hörselnedsättning. Det är också vanligt att synnedsättning är en sekundär funktionsnedsättning inom flera diagnoser.

Språkutveckling och kommunikation

Språk och språkutveckling är generellt sett försenad i gruppen med svår synnedsättning. Det har bland annat att göra med svårigheter att interagera med sin omgivning. Syntolkning, vilket innebär att uppmärksamma och sätta ord på händelser och ljud i omgivningen, ger information om sådant barnet inte ser och ger på sikt en förståelse för vardagliga situationer.

En annan viktig fråga är hur barnet ska läsa. Med hjälp av dator kan eleven skriva och läsa med förstoring eller med talsyntes. Om synnedsättningen leder till svårighet att läsa vanlig skrift får barnet lära sig läsa punktskrift. Förberedande punktskriftsinlärning påbörjas i tidig ålder.

Vad kan underlätta lärandet?

Dator med anpassning kan underlätta lärandet för alla med synnedsättning och är en förutsättning för elever med flera funktionsnedsättningar. Många elever med lindrig till måttlig synnedsättning läser vanlig text med hjälp av förstoringsverktyg.

Var finns eleverna?

Elever med synnedsättning finns inom alla skolformer beroende på om de förutom synnedsättningen även har andra funktionsnedsättningar.

 

Läromedel för elever med synnedsättning

Publicerat onsdag 27 maj 2020