För olika elevgrupper

I de fall då man producerar ett läromedel för en specifik elevgrupp, exempelvis anpassade skolformer, är det naturligtvis viktigt att ha just den elevgruppen i åtanke, så att den på bästa sätt kan ta till sig innehållet.

På de här sidorna kan du läsa om hur du kan producera läromedel för olika elevgrupper. Du får en sammanfattande text om respektive elevgrupp samt beskrivning av:

  • Bredden och komplexiteten inom funktionsnedsättningen.
  • Funktionsnedsättningens påverkan på språkutveckling och kommunikation.
  • Vad som förutom läromedel kan underlätta lärandet.
  • Inom vilka skolformer elevgruppen finns.

Läromedel som passar de olika elevgrupperna

Varje sida har en undersida som beskriver hur läromedel kan vara för att bäst fungera för respektive elevgrupp. Alltså vilka egenskaper och funktioner hos ett läromedel som oftast är till hjälp för eleverna när de ska ta till sig innehållet i läromedlet.

Det är viktigt att förstå att det är svårt att producera läromedel helt av hållet för en viss elevgrupp eftersom varje elev är unik och att en funktionsnedsättning kan tas sig uttryck på olika sätt och finnas i högre eller lägre grad.

Flera egenskaper och funktioner kan dock vara bra på olika sätt för eleverna inom gruppen och ofta har flera olika elevgrupper nytta av samma egenskaper och funktioner!

Läs våra behovskartläggningar om olika elevgrupper

Utförlig beskrivning av målgrupperna

På varje sida i anknytning till texten finns länkar till pdf-dokument samt webbsidor som ger en mer utförlig beskrivning av målgrupperna.

Här kommer du direkt till sidorna:

Adhd

Autism

Dövblindhet

Hörselnedsättning

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Rörelsehinder

Synnedsättning

Språkstörning

Utvecklingsstörning

Publicerat fredag 22 september 2023