Textversion finns

Det är bra om det finns textversioner. Genom att anpassa informationsmängden och förenkla språket kan man filtrera bort onödig information. Det kan göra texten mer kognitivt lättillgänglig.

Lättläst

Lättlästa textversioner kan vara bra för alla, men nödvändiga för vissa. Utformningen av den lättlästa texten och vilken nivå den har avgörs av vilken målgrupp den riktar sig till.

Läs- och skrivsvårigheter

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan lättlästa texter vara till hjälp vid läsinlärning men också förenkla för elever i yngre åldrar att ta till sig innehållet i ett läromedel. När eleverna ska ta in större textmängder är det viktigt att kunna kompensera genom att lyssna på text.

Språkstörning

Elever med språkstörning har också nytta av lättlästa texter, men här är det viktigt att krångliga och främmande ord finns med i texterna och förklaras med kontextuellt stöd och kompletterande illustrationer för att ordförrådsutvecklingen inte ska avstanna. Eleverna behöver få tillgång till den terminologi som används inom olika ämnen och inte bara erbjudas texter med redan väl kända ord och begrepp.

Utvecklingsstörning

Hos läromedel med lättlästa texter för elever med utvecklingsstörning behöver språk, innehåll och bilder vara anpassade för elevens ålder och kognitiva förutsättningar.

Sammanfattningar

Ibland kan det vara bra med sammanfattningar av texten. En sammanfattning kan också vara lättläst. Sammanfattningar underlättar för arbetsminnet och är bra när man ska repetera det man läst.

Sammanfattningar för vem?

Sammanfattningar kan vara bra för elever som har svenska som sitt andraspråk, till exempel teckenspråkiga eller nysvenskar, eller för dem som har svårt att koncentrera sig på stora textmängder, exempelvis elever med adhd.

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020