Teckenspråk

De som är döva eller har en grav hörselnedsättning behöver teckenspråk och utvecklas bäst i en teckenspråkig miljö. Även om många idag får hörselimplantat som förbättrar hörseln är teckenspråk ett viktigt stöd. Det finns olika teckenspråk i världen och i Sverige använder vi svenskt teckenspråk.

Svenska som ett andraspråk

Hörande lär sig läsa och skriva med hjälp av att ljuda. En teckenspråkig elev lär sig skriven svenska som ett andraspråk. Därför är en god språkutveckling på teckenspråk en nödvändighet för att kunna lära sig läsa och skriva på svenska. Att arbeta med metalingvistik, det vill säga att jämföra de båda språken, är en viktig strategi för läsinlärning för teckenspråkiga barn då de ska lära sig läsa och skriva på svenska. Bokstavering med hjälp av handalfabetet är också ett stöd för barnet.

Läromedel på teckenspråk

Läromedel på teckenspråk är oftast filmer. Här är olika nivåer för ett läromedel på eller med teckenspråk:

Teckenspråk från början

Här utgår hela läromedlet från teckenspråket och dess egen grammatiska uppbyggnad (som har utgångspunkt i plats och riktning). Det är naturligtvis bäst för teckenspråkiga elever att få sitt läromedel på sitt förstaspråk/modersmål?

Valbart?
Det är bra att i filmer på teckenspråk också kunna välja undertext och tal i kombination eller välja att enbart se på teckenspråk eller titta på texten eller lyssna på tal. Då får elevens individuella förutsättningar och nivå styra.

Teckenspråksöversättning

En teckenspråksöversättning har utgångspunkten i svenskan men här skapar man ett manus på teckenspråk som följer ursprungstexten så nära som möjligt. Vid en anpassning av ett befintligt läromedel är detta ett rimligt alternativ.

Sammanfattningar och delar av läromedlet på teckenspråk

Här har man gjort teckenspråksversioner av delar av ett läromedel. Det kan vara sammanfattningar eller inledningar för att underlätta läsningen av svenska. Om man inte har möjlighet att göra en teckenspråksöversättning av hela läromedlet är detta en bra start.

Mer om Teckenspråk

På spsm.se:

Svenskt teckenspråk 

På Skolverkets Lärportal:

Teckenspråk och tecken som stöd i förskolan 

Taktilt teckenspråk för dövblinda

Här kan du läsa mer om taktilt teckenspråk.

Vad säger WCAG

 WCAG och teckenspråk

Publicerat fredag 4 september 2020