Synnedsättning

En synnedsättning innebär svårigheter att läsa tryckt text eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig. Det gäller även med god belysning eller vid korrigering med linser eller glasögon. Vid blindhet är synförmågan ytterligare begränsad eller saknas helt. 

Skillnaderna mellan lindrig, måttlig och svår synnedsättning eller blindhet kan vara stor, och får betydelse för planeringen och utformandet av undervisningen. Det är vanligt att en synnedsättning förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar. 

Synnedsättning och blindhet hos barn är ovanligt och de flesta skolor saknar därför kunskap om hur undervisningen och lärmiljön kan tillgängliggöras. SPSM erbjuder specifika utbildningar och specialpedagogisk rådgivning till skolor som har elever med svår synnedsättning. 

Vilka blir de pedagogiska konsekvenserna? 

En svår synnedsättning kan påverka barnets utveckling inom motorik, kommunikation, samspel och förmågan att tillägna sig kunskap om omvärlden. Språkutvecklingen kan också påverkas. Det är vanligt att barn med synnedsättning har sämre ordförråd och sämre begreppsvärld än många andra barn. I skolan är det därför viktigt att eleven får uppleva konkreta situationer med olika sinnesintryck för att underlätta begreppsbildning och kommunikation. 

Hur kan skolan anpassa lärmiljön och undervisningen?

Det finns sällan två elever med synnedsättning som har identiska behov, eftersom en synnedsättning får olika konsekvenser beroende på svårighetsgrad och vilka synfunktioner som är påverkade.

Generellt sett är en väl anpassad undervisning, genomtänkta och tillgängliggjorda läromedel och en bra auditiv och taktil miljö avgörande för att elever med svår synnedsättning ska kunna vara delaktiga i skolans aktiviteter.

Vid mindre omfattande synnedsättning behövs en väl genomtänkt visuell miljö med bra belysning, tydliga färgkontraster och förstorade texter och bilder. Verbala beskrivningar är betydelsefulla oavsett synnedsättningens svårighetsgrad. Det är också viktigt att skolan arbetar med strategier för att underlätta elevens sociala delaktighet.

Olika kategorier av synnedsättning

Cerebral synnedsättning, CVI (Cerebral Visual Impairment) eller hjärnsynskada är den vanligaste formen av synnedsättning hos barn. CVI innebär svårigheter att tolka och förstå synintryck. Vid CVI förekommer oftast en nedsatt synskärpa och en påverkan på synfältet.

OVI (Ocular Visual Impairment) kan innebära svårigheter att uppfatta detaljer eller nyansskillnader i kontrast och färg.

Socialstyrelsen har tagit fram en klassifikation för synnedsättning som utgår från WHO:s internationella standard ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Standarden möjliggör statistiska jämförelser mellan länder.

I Socialstyrelsens klassifikation används synnedsättning som en överordnad term med sex underkategorier – från lindrig, måttlig och svår synnedsättning till blindhet i tre kategorier. SPSM tillämpar de klassificeringar och indelningar av synnedsättning som Socialstyrelsen har tagit fram.

Undervisning


Tillgänglig lärmiljö

Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn, elever och studerande kan inhämta och utveckla kunskaper och värden. Här får du tips på hur du formar en tillgänglig utbildning för elever med synnedsättning eller blindhet.

Tillgänglig utbildning

Punktskrift

Elever med svår synnedsättning eller blindhet lär sig oftast att skriva, läsa och räkna med punktskrift. SPSM ger metodiskt stöd och råd till lärare om punktskrift och undervisning.

Stöd och råd om punktskrift

Filmer och metodmaterial om synnedsättning

Räkna med Abakus, läsning av punktskrift, tolkning av svällpappersbilder – vi har en mängd filmer och metodmaterial för undervisning av elev med synnedsättning eller blindhet.

Synnedsättning - filmer om matematik

Synnedsättning - filmer om förskolan

Synnedsättning - filmer om digitala verktyg

Synnedsättning - filmer om tillgänglighet i den fysiska lärmiljön

Synnedsättning – filmer om läsning av punktskrift

Synnedsättning - filmer om taktila bilder

Stöd och råd


Specialpedagogisk rådgivning

SPSM ger stöd till skolor i form av specialpedagogisk rådgivning och utredning. Det kan exempelvis gälla råd om undervisning för elev med synnedsättning eller blindhet, hur man skapar en tillgänglig lärmiljö eller kartläggning av skolsituationen för en enskild elev. 

Sök specialpedagogisk rådgivning

Statsbidrag

Skolor kan söka bidrag för utvecklingsprojekt som kommer till nytta för elever med synnedsättning eller blindhet. Projektet ska syfta till att öka måluppfyllelsen eller kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt. Ansökningsperiod 16 januari30 juni 2023.

Sök statsbidrag för utvecklingsprojekt

Digitala verktyg

De senaste årens teknikutveckling har gett elever med synnedsättning eller blindhet fler möjligheter att kommunicera. Digitala verktyg som talsyntes och punktskriftskärm kan ha en avgörande betydelse för elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse i utbildningen.

Stöd med digitala verktyg

Stadieövergångar och skolbyten

Stadieövergångar och skolbyten är kritiska moment för elever med synnedsättning. Den mottagande skolan bör i god tid före skolstart förbereda anpassningar och resurser samt beställa material och hjälpmedel. SPSM kan bidra med utbildning och rådgivning kring pedagogiska och organisatoriska frågor.

Stadieövergångar och skolbyten för elever med funktionsnedsättning

Kompetensutveckling


Stödmaterial synnedsättning och blindhet

Stödmaterialet introducerar det viktigaste om punktskrift, hjälpmedel, anpassade läromedel och hur skolan kan skapa bra förutsättningar kring skolstarten.

Synnedsättning och blindhet – ett orienterande stödmaterial

Aktuell forskning

Hur får elever med synnedsättning den bästa lärmiljön enligt forskningen? SPSM har sammanställt de senaste rönen i en systematisk forskningsöversikt. 

Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

Poddar om synnedsättning

Podden Lika värde har flera avsnitt om synnedsättning och blindhet.

Kurser och aktiviteter

Läromedel


Läromedel med punktskrift

SPSM producerar läromedel för elever med synnedsättning och blindhet, samt anpassar också läromedel från andra förlag. Du kan köpa läromedel i vår webbutik eller använda vår söktjänst Hitta läromedel för att hitta andra läromedel med tryckt punktskrift. 

Läromedel med punktskrift

Specialskola vid synnedsättning


Ekeskolan

Ekeskolan i Örebro tar emot elever från hela landet med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Skolan erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 10.

Synanpassad utbildning på Ekeskolan

Specialskolans målgrupper

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller den anpassade grundskolan ska tas emot i specialskolan.

Vem kan gå i specialskola?

Mer från SPSM


Publicerat måndag 26 juni 2023