Synnedsättning

En synnedsättning innebär svårigheter att även med glasögon och god belysning läsa tryckt text, så kallad svartskrift, eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig.

Inom vår myndighet tillämpas de klassificeringar och indelningar av synnedsättning, som enligt WHO och Socialstyrelsen gäller sedan 1 januari 2010.

Informera om omvärlden

En viktig grund för allt lärande är att härma och imitera. Vid synnedsättning försvåras denna möjlighet.

Syntolkning innebär att exempelvis lärare och kamrater på ett så naturligt sätt som möjligt beskriver och berättar, benämner ting och uppmärksammar företeelser i omvärlden. I okända miljöer kan det vara extra viktigt med syntolkning eller en ledsagare.

Anpassade läromedel, it i lärandet och en tillgänglig lärmiljö är bara några av de saker som kan stödja en elev med synnedsättning. Att pedagoger och kamraterna är insatta i funktionsnedsättningens konsekvenser är också ett stöd.

Inspirerande exempel

Förskolan Pärlan - lockar till lek via alla sinnen

I filmen möter du tre barn i 4-6 års ålder i en förskolemiljö som lockar till lek via alla sinnen. Syftet med filmen är att ge tips, idéer och inspiration till hur man skapar en stimulerande lekmiljö för barn med synnedsättning och blindhet. Filmen är cirka 25 minuter.

Förskolan Pärlan - engelsk textning.

The Pearl - a preschool encouraging play through all senses. With english subtitles.
Publicerat måndag 13 augusti 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019