Språkstörning

Här följer en kort beskrivning av språkstörning. En utförligare beskrivning kan du läsa i pdf:en till höger samt på sidorna på spsm.se.

Språkstörning yttrar sig i svårigheter att producera och förstå talat språk. Det kan handla om avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd samt nedsatt ord- och meningsförståelse.

Språkförmågan är påtagligt nedsatt vilket skapar problem i vardagen, både med sociala kontakter och lärande. Den språkliga utvecklingen går långsamt och är många gånger annorlunda jämfört med jämnåriga barn. Det medan utveckling inom andra områden är relativt opåverkad. Barn med språkstörning har ofta sämre arbetsminne än barn som har en normal språkutveckling.

Stora variationer

En språkstörning är inte statisk utan varierar mellan olika individer, från situation till situation och den ändrar dessutom karaktär under barnets utveckling.

Det är inte ovanligt att elever med språkstörning även har andra funktionsnedsättningar.

Språkutveckling och kommunikation

Språkstörning får konsekvenser för förståelsen, möjligheten att tänka språkligt och att kunna ta till sig innehållet i undervisningen. Kunskapskraven i läroplanen vilar till stor del på kvaliteter som handlar om förmåga att analysera, kommunicera, hantera information samt begreppslig förmåga. Detta förutsätter att eleven kan behärska språket väl. En språkstörning innebär därmed begränsad förmåga att genomföra det som förväntas.

De olika språkliga områdena

Språket kan delas in i tre områden – form, innehåll och användning. Varje del är lika viktig i språkutvecklingen och beskriver både hur barnet förstår och uttrycker talat och skrivet språk. Detta kan du läsa mer om i pdf:en om Språkstörning.

Vad kan underlätta lärandet?

Eleven behöver stöd att förstå och tolka språklig information samt utveckla strategier för sin kommunikation, exempelvis genom bilder och tecken. En bra ljudmiljö underlättar förmågan att uppfatta språkljud, vilket i sin tur ökar möjligheten till förståelse.

Var finns eleverna?

De flesta går i ordinarie grundskola och i gymnasieskola och i viss utsträckning i kommunikationsspår eller kommunikationsklasser. Kommunikationsspår innebär att ett par eller fler elever med språkstörning går i en klass där övriga elever har vanlig språkutveckling. Kommunikationsklasser består däremot uteslutande av elever med språkstörning.

En del elever går i den statliga specialskolan Hällsboskolan om de på grund av sin grava språkstörning inte kan gå i grundskolan. Till skillnad från den vanliga grundskolan är specialskolan tioårig och har därmed en förlängd undervisningstid jämfört med grundskolan.

Det finns även en Riksgymnasieskola för elever med språkstörning.

 

Läromedel för elever med språkstörning

Publicerat fredag 1 februari 2019