Intellektuell funktionsnedsättning

Här följer en kort beskrivning av intellektuell funktionsnedsättning. En utförligare beskrivning kan du läsa i pdf:en till höger samt på sidorna på spsm.se.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att ta in och bearbeta information, generalisera samt att använda sin kunskap i olika vardagliga situationer. Arbetsminnet är ofta nedsatt och kunskap kan därför glömmas från en dag till en annan. Behovet av upprepning är stort. För att kunna samspela behövs ofta ett alternativt sätt att kommunicera.

Stora variationer

Det finns stora variationer inom intellektuell funktionsnedsättning, vilket betyder att både lärsituationer och läromedel behöver anpassas för att ge eleven möjlighet att ta till sig kunskap och utveckla sin självständighet.

Det är inte ovanligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning  även har andra funktionsnedsättningar. Några exempel är rörelsehinder, syn- eller hörselskador, autism och tal- och språksvårigheter.

För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få rätt bemötande brukar man dela in målgruppen i tre begåvningsnivåer, grav, måttlig och lindrig, utifrån behov och förutsättningar. Här blir det tydligt hur stor bredden inom gruppen faktiskt är. Läs mer om detta i vår fördjupade beskrivning i pdf:en om intellektuell funktionsnedsättning.

Språkutveckling och kommunikation

Språkutvecklingen är ofta försenad eller avvikande. Eleven kan behöva stöd av konkreta material, bilder, symboler eller tecken tillsammans med talat språk.

Det nedsatta arbetsminnet har stor betydelse för språkförståelsen och förmågan till inlärning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning använder sig ofta av enstaka ord eller korta meningar. Det finns även de som talar flytande och i fullständiga meningar.

Kommunikativt samspel

Många har också nedsatt förmåga att förstå de grundläggande stegen för kommunikativt samspel: att kunna starta, upprätthålla och avsluta ett samtal. Turtagning är ett område som behöver tydliggöras många gånger för den här gruppen.

Vad kan underlätta lärandet?

Stöd för minnet

Det kan finnas behov av verktyg för att ge stöd till minnet när det gäller exempelvis tidsuppfattning och planering.

Var finns eleverna?

Under förskoletiden finns de flesta barnen i kommunens eller fristående aktörers ordinarie förskoleverksamhet.

Anpassad grundskola, inriktning ämnen

Här har de flesta eleverna en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. De här eleverna läser samma ämnen som övriga grundskolan, men enligt anpassade grundskolans läroplan. En del av eleverna är individintegrerade. Det vill säga de går i en grundskoleklass, men läser enligt anpassade grundskolans läroplan.

Anpassad grundskola, inriktning ämnesområden

Här finns elever med grav eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning varav den största gruppen har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna läser ämnesområden.

Anpassad gymnasieskola, Nationella program

Här finns de elever som tidigare gått på anpassad grundskola och har läst enligt grundskolans ämnen.

Anpassad gymnasieskola, Individuella program

Här finns de elever som tidigare gått på anpassad grundskola med inriktning ämnesområden.

Vuxenstudier

För vuxenstuderande finns bland annat följande utbildningsalternativ:

  • Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå.
  • Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.
  • Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå, som motsvarar den utbildning som ges inom ämnesområden i anpassad grundskola.
Publicerat torsdag 8 juni 2023