Fördjupad information om läromedel för elever med rörelsehinder

Ett rörelsehinder kan få flera konsekvenser i en pedagogisk situation.

Här följer en fördjupad beskrivning av hur läromedel för elever med rörelsehinder kan vara utformade för att passa elevgruppen. En ännu mer detaljerad beskrivning får du i broschyren Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder. Den finns att ladda ner i högerspalten.

Innehåll

Det kan vara bra att tänka på att:

 • Strukturera innehållet i texten tydligt så att eleverna kan följa tankegången.
 • Kontrollera gärna att eleverna uppfattar innehållet på det sätt du avsett. Det kan ske genom att exempelvis ställa tydliga innehållsfrågor med svarsalternativ på lämpliga ställen i en löpande text.

Grafisk form

Formgivningen av ett läromedel kan hjälpa till att göra det tillgängligt. Här kan det vara bra att tänka på att:

 • Sidorna har tydliga stycken och spalter.
 • Använda samma teckensnitt i hela läromedlet.
 • Öka gärna radavståndet något.
 • Det är viktigt att texten framträder tydligt mot bakgrunden.

Bilder

Om du använder bilder för att förtydliga innehållet i en text är det viktigt att bilden stödjer texten. En alltför fritt tolkad bild kan förvirra.

 • I en bild bör huvudmotivet och bakgrunden samverka för att föra fram bildens budskap.
 • Vissa bilder kan behöva förklaras.
 • Använd gärna bildtexter med samma teckenstorlek som brödtexten.
 • Tecknade bilder kan med fördel ha tydliga konturer.
 • Fotografier bör vara tydliga och den viktigaste informationen ska framgå klart.
 • Undvik dekorationsbilder som saknar betydelse.

Digitala läromedel

Läromedel i digital form kan underlätta inlärningen för elever med rörelsehinder. De ger eleverna goda möjligheter att arbeta med stöd av både ljud och bild vilket ger stöd för minnet. De underlättar dessutom motoriska moment. Ett digitalt format bör vara utformat så att det förenklar för eleverna att navigera i läromedlet.

Om ett läromedel består av både tryckt och digitalt material är det viktigt att båda komponenterna överensstämmer med varandra.

 • Gör det möjligt för eleverna att lyssna i olika hastigheter.
 • Skapa möjlighet att ge ordförklaringar både som text och ljud.
 • Eleverna bör kunna förstora och förminska text.
 • Det bör vara möjligt att använda talsyntes även vid inskrivning.
 • Använd gärna övningsuppgifter med svarsalternativ eftersom eleverna kan ha begränsade möjligheter att skriva in egna svar.
 • Om eleverna ska skriva egna svar kan ordprediktion vara till stor hjälp.
 • Vid användning av dra och släpp-teknik - gör det möjligt för eleverna att välja med tangenter.
 • Gör så korta skärmsidor som möjligt. Eleverna ska inte behöva bläddra i höjd- eller sidled. Gör det möjligt att skapa personliga inställningar för eleverna, t.ex. när det gäller textstorlek, bakgrundsfärg, etc.
 • Använd standard – då kan eleverna använda digitala verktyg.

Läs mer om hur du ökar tillgängligheten för elever med rörelsehinder i broschyren Att utveckla läromedel i digital form (SPSM 2012) (PDF-dokument, 1 kB)

Standard

Med standard menar vi de etablerade formaten, verktygen och navigeringssätten. Det handlar till exempel om hur man navigerar med tabb och piltangenter och bekräftar med enter. Det gäller också etablerade format på bilder, video och ljud. Om du använder dessa undviker du kollision med alternativa verktyg.

Publicerat onsdag 27 maj 2020