Autism

För dig som är läromedelsproducent följer här en kort beskrivning av autism. 

Autism innebär varaktiga svårigheter inom social kommunikation och social interaktion samt begränsade, repetitiva mönster i beteenden och intressen.  Autism är ett livslångt tillstånd, även om graden av funktionsnedsättningen kan ändras över tid.

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras i linje med vårt övriga innehåll på webbplatsen. Begrepp som tidigare använts för autism, som autismspektrumtillstånd (AST) och Aspergers syndrom, kan för närvarande därför förekomma i relaterat material.

Stora variationer

Det finns stora variationer inom autism. Skillnader kan bero på ålder, kön, allmän begåvningsnivå och språklig förmåga. Det är vanligt att man samtidigt också har andra funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning eller adhd.

Viktigt med rutiner och ordning

Många med autism har behov av strikta rutiner. Det kan handla om att saker måste göras i en viss ordning, eller att man har komplicerade ritualer kring vardagliga göromål. Om en rutin bryts kan det leda till stor oro och frustration. Vissa kan ha ett specialintresse som medför att de kan lära sig mycket om ett särskilt område.

Det är också vanligt med känslighet för ljud, ljus, beröring, smaker och svårigheter att hantera flera sinnesintryck samtidigt. Det kan vara svårt att filtrera bort ovidkommande intryck och bakgrundsljud.

Språkutveckling och kommunikation

Många har en försenad eller utebliven talutveckling. De som inte använder tal för att kommunicera behöver lära sig andra kommunikationssätt eftersom en fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Det kan exempelvis vara manuella tecken, grafiska symboler eller talande hjälpmedel.

Bland dem som börjar prata är variationen stor. Det som sägs eller skrivs tolkas ofta bokstavligt och ironi, ordvitsar och metaforer kan bli obegripliga.

Vad kan underlätta lärandet?

Förutsägbarhet och tydlighet är viktigt. Eleven behöver hjälp med att planera sina arbetsuppgifter för att undvika onödiga valsituationer.

Tydliga instruktioner och avgränsade uppgifter underlättar till skillnad från "fria" uppgifter där det ställs krav på problemlösning som för eleven ofta innebär kaos.

Var finns eleverna?

Eleverna kan finnas i samtliga skolformer beroende på om de har ytterligare funktionsnedsättningar. Många har placering i grundskolan, i vanlig klass med särskilt stöd eller undervisning i mindre grupp, alternativt enskilt. Vissa elever går helt eller delvis i någon form av särskild undervisningsgrupp.

På en del platser i landet finns resursskolor som är specifikt anpassade för målgruppen. Resursskolorna arbetar i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet i särskilt anpassade lokaler.

Publicerat fredag 22 september 2023