Tänk strategiskt i digitala produktioner

Använda standardiserade metoder och plattformar

Fastslagna standarder och defactostandarder måste användas för att få generell god funktionalitet och säker samverkan med tredjepartsprodukter.

Gör plattformsoberoende om möjligt

Det finns ett antal plattformar som digitala produkter kan presenteras på.

För datorer exempelvis Windows, Mac, Google Chrome och Linux.
För pekplattor exempelvis Windows, iPad och Android. 
För mobiler exempelvis Windows, iPhone och Android.

Utvecklig som sker för internet med följsam, responsiv, webbdesign rekommenderas där det är möjligt. När det är nödvändigt kan plattformsspecifik utvecklig användas. Det som idag kan försvåra är trådlösa nätverks kapacitet och kapacitet hos hårdvara.

Följ riktlinjer

Swedish Standard Institute (SIS) har i en vägledning pekat på standarder och riktlinjer. I en slutsats står det för beställare och inköpare:

"Att endast ställa krav på WCAG 2.0 är inte optimalt – det är bättre att beskriva behov och kräva att leverantören anger på vilket sätt de uppfyller kraven, om de är relevanta och hur alternativen ser ut."

och i motsvarande för leverantörer:

"Var alltså tydlig både med hur resursen uppfyller tillgänglighetskrav som på vilket sätt den inte gör det."

De rekommendationer för tillgängliga webbplatser som tagits fram av W3C i WCAG 2.0 pekas det på i ovanstående rekommendationer. WCAG 2.0 som nu är EU-standard används idag i arbetet kring lagar och regler kring upphandling.

Nu pågår också inom EU:s medlemsstater ett arbete att arbeta in EU:s riktlinjer, Accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe (EN 301549), i lagtexter.

För att det ska vara möjligt för pedagoger och andra att hitta läromedel som uppfyller tillgänglighetskrav har SPSM skapat tjänsten Hitta läromedel. För att få en standardiserad uppmärkning av läromedel pågår ett arbete inom bland annat SIS kring uppmärkning av digitala lärresurser som bygger på standarden MLR med en svensk applikationsdataprofil framtagen. Till detta ska tillgänglighetsegenskaper kopplas. En beskrivning av detta finns i tidigare nämnda Vägledning från SIS som är länkad från webbplatsen riktad mot förlag.

Följ lagar och föreskrifter

En lag att förhålla sig till är diskrimineringslagen som samtidigt kan fungera som inspiration för att ta fram tillgängliga läromedel. En annan lagförändring är det arbete som pågår kring EN 301549. Upphovsrättslagen generellt och dess §17 är också lag som påverkar.

Läs även:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten

Publicerat onsdag 27 maj 2020