Områden av speciellt intresse

Utifrån respons från förlag och andra aktörer, behovsinventeringar samt andra erfarenheter kan SPSM konstatera att vissa områden är av speciellt intresse.

Utgångspunkten är att läromedel ska utvecklas med de möjligheter som dagens teknik erbjuder eftersom det oftast är gynnsamt för elever i behov av särskilt stöd.

Av speciellt intresse är

  • ökad tillgänglighet* i pedagogiskt material för fler barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning

  • pedagogiskt material för anpassade skolformer och specialskolan där anpassat förlagsmaterial saknas och där kommersiell bärkraft för produkterna inte finns

  • pedagogiskt material som möjliggör inlärning och utveckling av färdigheter och kunskaper som är relaterade till barnet, elevens eller den vuxnes funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara program för elever med grava rörelsehinder, där eleverna genom att trycka på en eller flera manöverkontakter får träna på att automatisera sitt styrsätt eller läslära för yngre elever som ska lära sig läsa och skriva med punktskrift.

  • projekt, för framtagande av pedagogiskt material, som är utvecklingsfrämjande beträffande specialpedagogiska metoder och, eller tillgänglighet

  • marknadsföringsåtgärder som syftar till att målgruppen ska få kännedom om befintliga läromedel.

*) Med ökad tillgänglighet avses såväl fysisk som kognitiv tillgänglighet. Med begreppet fysisk tillgänglighet menas de möjligheter läromedlet ger olika individer att hantera och komma åt innehållet i detsamma. Med begreppet kognitiv tillgänglighet menas de möjligheter läromedlet ger olika individer att ta till sig och förstå innehållet utifrån ett begreppsmässigt och språkligt perspektiv.

Publicerat måndag 12 juni 2023