NPF

Skolformerna kan variera, men elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), det vill säga adhd, autism och Tourettes syndrom, har ofta placering i grundskolan, i vanlig klass med särskilt stöd eller undervisning i mindre grupp alternativt enskilt. Vissa elever kan ha sin placering i resursskolor.

Resursskolorna arbetar i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet i särskilt anpassade lokaler. De vänder sig till elever i behov av särskilt stöd och i vissa grupper finns endast elever med en neuropsykiatrisk diagnos.

För gymnasieelever finns det på vissa orter särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Eleverna läser i de flesta fall enligt grundskolans läroplan och ordinarie gymnasiekurser.

Mässor och konferenser

Mässor med brett fokus

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Tidningar för annonsering

Specialpedagogik

Tidningen Attention

Ögonblick

Specialnest.se

Intresseorganisationer

Riksförbundet Attention

Autism Sverige

Sociala medier

Skolporten (Twitter)

Special nest (Facebook)

Söktjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar elever med olika funktionsnedsättningar. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat onsdag 14 september 2022