Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Här följer en kort beskrivning av läs- och skrivsvårigheter. En utförligare beskrivning kan du läsa i pdf:en till höger samt på sidorna på spsm.se.

Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande term som innefattar alla som har svårigheter att läsa och skriva oavsett orsak.

Dyslexi

Dyslexi, som ibland kallas specifika läs- och skrivsvårigheter, är en medfödd, ofta ärftlig funktionsnedsättning och räknas som undergrupp till läs- och skrivsvårigheter. Här kan man se tydliga svårigheter vid läsinlärningen, framför allt med att känna igen ord och att stava dem och därmed även med läsförståelse. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå.

Ibland kan personer med dyslexi också ha neuropsykiatriska, språkliga och kognitiva funktions­nedsättningar som kan påverka läs- och skrivutvecklingen.

Språkutveckling och kommunikation

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Barnet kan ha svårigheter med både talat och skrivet språk. Det är vanligt att man läser långsamt och hakar upp sig på ord, läser snabbt och fel, utelämnar ord eller vänder på bokstäverna i korta ord. Kanske skriver man otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver och har svårt att stava rätt.

En konsekvens av att ha stora svårigheter med att lära sig läsa är att eleven kommer att möta mindre mängd text än sina kamrater. Efter några år i skolan förväntas eleven läsa för att lära och när läsningen inte fungerar, påverkas fler och fler skolämnen. Ytterligare en konsekvens av mindre mängd läsning blir ett begränsat ordförråd, vilket i sin tur påverkar läsförståelse och begreppsutveckling.

Sekundära svårigheter

Dyslexin kan också medföra sekundära svårigheter, som att organisera sin tillvaro. Det kan vara svårt att lära sig saker utantill, exempelvis multiplikationstabellen, telefonnummer och glosor. Att lyssna och anteckna samtidigt är ofta problematiskt.

Vad kan underlätta lärandet?

Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för läs- och skrivinlärningen. Den behöver prioriteras och måste få ta tid.

Skilja på lästräning och kunskapsinhämtning

Det är också viktigt att man skiljer lästräning och den läsning man gör för att hämta in kunskap. För att utveckla sina ämneskunskaper behöver en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi få möjlighet att lyssna till texten och använda olika lärverktyg för att inte hamna på efterkälken rent kunskapsmässigt. Risken är annars att avkodningen kräver så stor del av elevens energi att endast en mycket liten del återstår att använda till själva förståelsen av en text. Här nedan beskrivs vad som kan underlätta för elevgruppen.

Tid för läsning

Det behövs många tillfällen att läsa och skriva olika typer av texter och samtala om dem. Texterna bör vara motiverande och gärna finnas på en valbar nivå.

Digitala verktyg

På lektioner där ämnets innehåll är i fokus behöver eleverna få tillgång till stöd i sitt lärande. Det kan handla om att lyssna på text vid läsning, språkkontroll och ordprediktion vid skrivning.

Planeringsverktyg

Det kan underlätta att använda verktyg som stöd för att organisera sin tillvaro, komma ihåg läxor och tider via mobilens påminnelse och kalenderfunktion.

Var finns eleverna?

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finns inom samtliga skolformer, såväl grundskola som specialskola och anpassade skolformer, eftersom elever med dyslexi ibland också har andra funktionsnedsätt­ningar som försvårar läs- och skrivutvecklingen.

Publicerat torsdag 29 juni 2023