Adhd

Här följer en kort beskrivning av adhd. En utförligare beskrivning kan du läsa i pdf:en till höger samt på sidorna på spsm.se.

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som innebär att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt.

Huvudsymtom är koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Personlighet och kön påverkar hur funktionsnedsättningen tar sig uttryck och vad den får för konsekvenser.

För att få diagnosen adhd krävs stora svårigheter med att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera sina impulser i förhållande till sin ålder. Diagnosen adhd kan se olika ut beroende på vilka symtom som dominerar hos barnet.

Språkutveckling och kommunikation

Många har sen tal- och språkutveckling. Några fortsätter att ha en språklig osäkerhet även i skolåldern. Till exempel svårigheter att hitta ord, att formulera sig i fullständiga meningar och att uttrycka vad de vill ha sagt.

Vad kan underlätta lärandet?

Tydlighet och struktur är viktigt. Avgränsade arbetsuppgifter och korta arbetspass underlättar eftersom uthålligheten ofta är begränsad. Motiverande innehåll och återkommande feedback underlättar lärandet.

Planeringsverktyg

Många elever med adhd har god nytta av planeringsverktyg för att hålla tiden och minnas och få struktur på sin dag och sitt skolarbete. Detta kan vara kalender, röstanteckningar, påminnelser och checklistor.

Var finns eleverna?

Skolformerna kan variera, men elever med adhd har ofta placering i grundskolan, i vanlig klass med särskilt stöd eller undervisning i mindre grupp alternativt enskilt. Vissa elever kan ha sin placering i resursskolor. Resursskolorna arbetar i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet i särskilt anpassade lokaler. De vänder sig till elever i behov av särskilt stöd och i vissa grupper finns endast elever med en neuropsykiatrisk diagnos.

För gymnasieelever finns det på vissa orter särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Eleverna läser i de flesta fall enligt grundskolans läroplan och ordinarie gymnasiekurser.

Publicerat torsdag 8 oktober 2020