Innan du ansöker

Det finns ett antal villkor som gäller för att du ska få del av statliga medel i form av produktionsstöd för läromedel. Det är viktigt att du läser igenom och försäkrar dig om att du och ditt projekt uppfyller dem innan du skickar in en ansökan.

Specialpedagogiska villkor

 • Projektet som ansökan gäller ska rikta sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i det offentliga skolväsendet och inom motsvarande utbildningar med enskild huvudman.
 • Projektet ska bidra till att uppfylla SPSM:s mål att elever med funktionsnedsättningar har likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utbildning.
 • Beskriv tydligt hur läromedlet ska utformas i relation till avsedd målgrupp eller målgrupperna.
 • Projektet ska syfta till att avhjälpa en brist och svara mot ett identifierat behov. Läs mer på vår sida Områden av speciellt intresse.
 • Det är nödvändigt att projektet har relevant bemanning och god kompetens om avsedd målgrupp.
 • Målgruppen för projektet ska involveras i användartester och referensgrupper.
 • Gäller ansökan digitalt läromedel eller digitala delar - följ SPSM:s rekommendationer för tillgänglighet på ett relevant sätt.

Pedagogisk kvalitet

 • Projektets produkt eller resultat ska stimulera till egen aktivitet, till samverkan och samspel mellan elever, öka elevens inflytande och ansvar för det egna lärandet, stimulera skapande av egna prestationsmål, ge möjlighet till bedömning av den egna prestationen och ha en icke-segregerande effekt.
 • Projektet ska vara utformat i överensstämmelse med målen i läroplan och kursplan.
 • Det måste finnas en lärarhandledning till det läromedel ansökan avser.

Förlagets förutsättningar

 • Produktionsstöd kan ges till den som har kompetens om läromedelsproduktion samt har tillgång till försäljnings- och distributionskanal.
 • Det sökande förlaget får inte vara bidragsberoende.
 • Registreringsbeviset måste vara aktuellt.
 • Produkter som får stöd ska försäljas till ett marknadsmässigt pris och  försäljas mot skolor.

Projektets villkor

 • Produktionsstöd kan beviljas för ett projekt som blir färdigt inom ramen för tre år.
 • Produktionsstöd ges normalt till delar av kostnaden men kan i vissa fall ges till hela kostnaden exklusive moms.
 • Observera att alla marknadsföringsinsatser med stöd måste avklaras inom projekttiden.

Ansökans kvalitet

Vad ger vi inte stöd till?

 • Ideella organisationer
 • Distribution och inköp av teknisk utrustning
 • Hjälpmedel
 • Lärarmaterial eller metodmaterial
 • Annonser i lokal eller rikspress
 • Avgifter för deltagande och resor i samband med mässor och konferenser
Publicerat måndag 30 maj 2022