Lagar och konventioner

Det finns ett antal lagar, konventioner och direktiv som på olika sätt kan påverka när man producerar läromedel.

Barnkonventionen och Funktionshinderkonventionen

Båda dessa konventioner kan fungera som rättesnöre för tillgänglighet vid utveckling och användning av läromedel. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och är lag sedan början av 2020.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är från 2008 men bristande tillgänglighet på grund av en funktionsnedsättning lades till som diskrimineringsgrund först 2014. I definitionen av bristande tillgänglighet ingår läromedel och kurslitteratur. Lagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Skollagen

I Skollagen klargörs i vilka skolformer böcker och andra lärverktyg ska vara kostnadsfria. Det klargörs också att elever och studerande ska ha tillgång till de böcker och lärverktyg som behövs. Det betyder att böcker och lärverktyg som används ska uppfylla de tillgänglighetskrav som eleven behöver. I begreppet lärverktyg inbegrips läromedel. Skolväsendet omfattar enligt Skollagen skolformerna: Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola, Sameskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna.

I Skollagen finns också bestämmelser om särskilt stöd och vad som gäller för elever med funktionsnedsättning. I de skrivningarna finns ingen direkt koppling till läromedel.

Språklagen

I Språklagen står bland annat att myndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.

Lagen om tillgänglighet till digital service

Lagen genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv och gäller krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser och appar. Lagen trädde i kraft 1 januari 2019.

Europeiska tillgänglighetslagen

Den europeiska tillgänglighetslagen omfattar även vissa produkter och tjänster inom delar av kommersiell sektor. Varje land i Europa kommer att få god tid på sig att införa lagen på nationell nivå. 2025 ska stora delar av det som lagen omfattar uppfylla kraven.

Lagen om offentlig upphandling

Även lagar som styr upphandling och datasäkerhet kan påverka tillgången till tillgängliga läromedel både ur ett utvecklar- och användarperspektiv.

I Lagen om offentlig upphandling står det: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning."

Dataskyddsförordningen/GDPR

EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Ett förslag till dataskyddslag finns hos Regeringskansliet. Möjligheten att följa elevers utveckling i digitala läromedel kommer att påverkas av denna lag, vilket bör beaktas vid framtagning av lagen eftersom en inskränkning av detta kan få negativ påverkan på den viktiga möjligheten för pedagoger att följa elevens arbete över tid.

Upphovsrättslagen

Om befintliga läromedel inte är fullt ut tillgängliga har var och en rättighet att göra anpassningar för enskild elev. Detta regleras i Upphovsrättslagens 17§. Enligt 17§ upphovsrättslagen har var och en rätt att framställa sådana exemplar av verk som en person med en funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av verket, utan att betala upphovsmannen eller fråga om lov. Till exempel får man med stöd av 17 § skanna in en bok så att den kan läsas med hjälp av punktskärmsläsare eller talsyntes. Texten får förstoras och typsnittet får ändras. Det måste alltid finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningen. Anpassningen får inte sträcka sig längre än vad som krävs för att personen ska kunna ta del av verket. De anpassade exemplaren får kostnadsfritt lånas ut till en person med funktionsnedsättning. Om personen behåller exemplaret har upphovsmannen rätt till ersättning.

Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning får även

1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer med funktionsnedsättning som behöver exemplaren för att kunna ta del av verken,

2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa personer, och

3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller television och av filmverk som personer som är döva eller har en hörselnedsättning behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra exemplar av verken.

Publicerat onsdag 10 juni 2020