Lagar, riktlinjer och standarder

När du producerar digitalt är det viktigt att ta hänsyn till de lagar och riktlinjer och standarder som är framtagna för att öka tillgängligheten på webben för människor med olika funktionsnedsättningar.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

I Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) finns ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt och användbart för många. När du följer rekommendationerna blir innehållet tillgängligt för människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. 

Läs mer om WCAG 2.0 - svensk översättning

Riktlinjerna är många och omfattande och vi har samlat ett urval, utifrån hur du kan öka tillgängligheten för text, ljud, bilder och film, som vi kallar WCAG i korthet.

Gå till WCAG i korthet.

Webbtillgänglighetsdirektivet

I december 2016 beslutades om en gemensam EU-lagstiftning, Webbtillgänglighetsdirektivet , som gäller krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser och appar. Sverige har från detta datum 21 månader på sig att implementera lagen på nationell nivå. I Sverige bereds frågan av regeringskansliet och kan innebära en utvidgning av befintlig lag eller ny lagstiftning. Om detta sker är det viktigt att man klarlägger vad som gäller för läromedel. En promemoria lämnades ut på remiss 28 november 2017. I den föreslås att lagen ska träda i kraft den 23 september 2018.

Läs mer om webbtillgänglighetsdirektivet

Dataskyddsförordningen/GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Ett förslag till dataskyddslag finns hos Regeringskansliet. Möjlighten att följa elevers utveckling i digitala läromedel kommer att påverkas av denna lag, vilket bör beaktas vid framtagning av lagen eftersom en inskränkning av detta kan få negativ påverkan på den viktiga möjligheten för pedagoger att följa elevens arbete över tid.

Läs mer om Dataskyddsförordningen

Vägledningen Utbildningsresurser på internet

Swedish Standards Institute (SiS), har i samarbete med ett stort antal aktörer inom utbildningsområdet tagit fram vägledningen Utbildningsresurser på internet. Här finns råd till leverantörer om vikten av att vara tydlig både med hur resursen uppfyller tillgänglighetskrav som på vilket sätt den inte gör det.

Gå till vägledningen (PDF-dokument, 243 bytes)

Riktlinjer för tillgänglig information

European Agency for Special Needs and Inclusive Education har i samarbete med andra aktörer inom inom informations- och kommunikationsteknikområdet arbetat med projektet ICT for Information Accessibility in Learning (ICT4IAL). Man har tagit fram ett webbaserat material med riktlinjer som ger stöd för att skapa tillgänglig information i text-, video- och ljudformat samt på webb. Här får du fördjupad information om tillgänglighet för webbpublicering av läromedel. Grundmaterialet är på engelska men det finns också en svensk översättning.

Gå till grundmaterialet på engelska

Gå till den svenska versionen (PDF-dokument, 679 bytes)

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat måndag 21 maj 2018