Språkstörning

Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna. Språkstörning får konsekvenser för förmågan att tänka språkligt och ta till sig undervisningen.

En språkstörning kan kvarstå från skolåren till vuxenlivet, men svårigheterna visar sig på olika sätt i olika åldrar. Barn i förskolan har ofta problem med uttal och meningsbyggnad. I grundskolan kan det däremot visa sig som olika slags läs- och skrivsvårigheter. En språkstörning är inte statisk utan varierar mellan olika individer och situationer. Internationellt används förkortningen DLD (developmental language disorder), en beteckning som dyker upp allt oftare även i Sverige.

Vilka svårigheter innebär språkstörning?

Språket kan delas in i tre olika områden – form, innehåll och användning. Yngre barn har ofta svårigheter med språkets form, vilket kan visa sig genom att barnet byter ut eller utelämnar språkljud, eller kastar om ordföljden i meningar.

I skolåldern handlar det oftare om bekymmer med språkets innehåll. Eleven kan till exempel ha  

 • ett litet ordförråd
 • svårt att plocka fram ord ur minnet
 • svårt att sortera och kategorisera ord som hör ihop
 • svårt att förstå instruktioner.

Språkets användning handlar om att kommunicera och samspela med andra. Barn och elever som har svårt med språkets användning kan ha svårt att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk och mimik, att vänta på sin tur i samtalet eller att förstå underförstådda budskap.

Hur kan undervisningen anpassas?

Språkstörning får konsekvenser för förståelsen, möjligheten att tänka språkligt och att kunna ta till sig innehållet i undervisningen. Du som undervisar kan stödja lärandet genom att

 • arbeta med visualisering
 • förstärka tal med illustrationer för att underlätta förståelsen
 • använda vardagliga ord och korta meningar
 • öva på berättande och på att utöka elevens ordförråd.

Elever med språkstörning behöver ofta många tillfällen till repetition. Erbjud därför mer tid för att lösa uppgifter och använd samma redovisningssätt som eleven har lärt sig.

Det är vanligt att språkstörning samvarierar med andra funktionsnedsättningar som exempelvis adhd, autism och läs- och skrivsvårigheter.

De exekutiva funktionerna är ofta påverkade vid en språkstörning, vilket också kan orsaka problem i skolan, förskolan och vardagen i stort. Det kan handla om nedsatt förmåga att resonera med sig själv, att planera vad som ska göras och repetera instruktioner i arbetsminnet.

Språkstörning är lika vanlig hos flerspråkiga barn som hos enspråkiga. Diagnosen språkstörning ställs endast om den språkliga nedsättningen kan konstateras på samtliga språk. Det händer dock att språkstörning både under- och överdiagnostiseras eftersom det kan vara svårt att avgöra orsaken till svårigheterna hos en flerspråkig elev. Språkförmågan kan också påverkas av begränsad exponering för ett språk.

För att fastställa språkstörning hos flerspråkiga personer krävs en språklig bedömning av alla språk. Skolan behöver ge stöd på elevens samtliga språk.

Mer information om språkstörning och flerspråkighet finns i vårt studiepaket Särskilt stöd till nyanlända.

Särskilt stöd till nyanlända – Språkstörning och flerspråkighet

Publicerat 2023-10-20

Stöd och råd

Kompetensutveckling

Studiepaket språkstörning

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller många exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller många exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Studiepaket språkstörning

Kurser och webbinarier om språkstörning

Våra skolor

Frågor och svar om språkstörning

 • Vad beror språkstörning på?

  Språkstörning är ett överordnat begrepp som innefattar både en större försening och avvikelser i språkutvecklingen. Man vet ännu inte tillräckligt ......

  Språkstörning är ett överordnat begrepp som innefattar både en större försening och avvikelser i språkutvecklingen. Man vet ännu inte tillräckligt om orsakerna och det är inte alltid möjligt att finna en förklaring till språkstörning.   Det finns olika orsaker Många barn med språkstörning har syskon, föräldrar eller andra släktingar med liknande svårigheter. Ett barn som har problem med uttal och meningsbyggnad kan till exempel ha en förälder med läs- och skrivsvårigheter. Olika studier har... Läs mer om Vad beror språkstörning på?

 • Hur kan vi stötta en elev med dyspraxi?

  I första hand rekommenderar vi att kontakta logopeden som känner till elevens styrkor och utmaningar och kan ge förslag på övningar utifrån det. ......

  I första hand rekommenderar vi att kontakta logopeden som känner till elevens styrkor och utmaningar och kan ge förslag på övningar utifrån det.  Talglädjen och innehållet är det viktigaste Vi vill betona att det viktigaste är innehållet i vad eleven säger och behöver stöd i det för att behålla sin talglädje. Det är krävande att öva, och det viktigaste är att skapa positiva samtalsstunder tillsammans. Generella råd om talträning  Dyspraxi kräver regelbunden, intensiv träning av enskilda... Läs mer om Hur kan vi stötta en elev med dyspraxi?