Närbild snett uppifrån på ett barn som skriver i ett skrivhäfte.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. Dyslexi utgör endast en orsak till den nedsatta funktionsförmågan.

En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi.

Svårigheterna kan bero på:

  • bristfällig undervisning
  • för lite övning
  • koncentrationssvårigheter
  • annat modersmål
  • dyslexi.

Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka.

Dyslexi

"Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också fram tydligt genom dålig stavning.

Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen går i regel igen i släkten, och man har anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblem. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område kvarstår upp i vuxen ålder".

Definitionen av dyslexi är hämtad ur Ingvar Lundbergs bok, Läsningens psykologi och pedagogik (2010)

Det finns andra definitioner av dyslexi som beskrivs på Svenska dyslexiföreningens webbplats.

Faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Modellen nedan visar hur läs- och skrivsvårigheter kan ses i en samhällelig och pedagogisk ram. Denna version är en vidareutveckling av docent Christer Jacobson utifrån hans modell som publicerades i tidskriften Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter (1, 2020). Den beskriver faktorer som kan varieras på flera olika sätt och kan medföra både positiva och negativa konsekvenser för individen.

 

Mer finns att läsa på Dyslexiförbundet, FMLS webbplats.

Dyslexi - en kunskapsöversikt, Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007 (PDF-dokument, 2,6 MB)

Bakomliggande orsaker till dyslexi

Till stor del är dispositionen för dyslexi ärftlig och har en språkbiologisk grund. Man räknar med att dyslexi drabbar 5 - 8 procent av befolkningen. Funktionsnedsättningen tar sig olika uttryck för varje enskild individ, trots samma diagnos.

Kännetecken att uppmärksamma:

  • Begränsat intresse för böcker och bokstäver.
  • Svårigheter att skilja mellan närliggande ljud, att rimma och delta i språklekar där man laborerar med ljud och stavelser (bristande fonologisk medvetenhet).
  • Svårigheter att komma ihåg det man just har läst (bristande fonologiskt arbetsminne).
  • Svårigheter att hitta ett läst ords betydelse i sitt inre ordförråd (bristande fonologisk ordmobilisering).

Utred behovet av särskilt stöd tidigt

Att ha problem med alla ovanstående faktorer samtidigt är inte vanligt. Samtliga svårigheter kan uppstå var för sig eller i kombination med varandra. Det vanligaste problemet är brister i den fonologiska medvetenheten. För att hitta verkningsfulla insatser är en utredning av svårigheterna en nödvändig utgångspunkt. Utredningen ska göras på organisations-, grupp- och individnivå. Läs- och skrivsvårigheter tar sig olika uttryck för varje enskild individ. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska åtgärder sättas in och ett åtgärdsprogram upprättas.

En utredning är verkningsfull redan i tidig ålder. Genom att avvakta med utredning för att vänta och se kan bilden kompliceras ytterligare.

Läsa, skriva, räkna är en garanti för tidiga stödinsatser som börjar gälla 1 juli 2019. Syftet med garantin är att stödja lärare att tidigt identifiera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd - rätt stöd i rätt tid.

Läs- och skrivutredning i ett flerspråkigt perspektiv

För att få en bild av den flerspråkiga elevens språkutveckling bör man observera eleven utifrån samtliga aktuella språk. Specialpedagogen och modersmålsläraren samarbetar vid en kartläggning av elevens läs- och skrivsvårigheter på elevens olika språk. I arbetet med elevens åtgärdsprogram samverkar klasslärare, modersmålslärare och specialpedagog tillsammans med elev och föräldrar.

Att undervisa en elev med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi

Läs- och skrivfärdigheter ökar förutsättningarna att kunna delta fullt ut i samhället. Kraven inom skolan på läs- och skrivfärdigheter är stort. Mycket av undervisningen baseras på textläsning. Digitala verktyg och anpassade läromedel kan göra undervisningen tillgänglig.

Det finns många olika sätt att ta till sig text, att läsa och lyssna till text samtidigt är ett exempel. Uppgifter kan redovisas på många andra vis än skriftligt. Ge eleven stöd i att organisera och strukturera skoluppgifterna.

Publicerat tisdag 2 mars 2021