Stöd och råd

Teckenspråksutbildning för föräldrar – TUFF

Utbildningsanordnare kan söka statsbidrag hos oss för att arrangera TUFF. SPSM beslutar om tilldelning av statsbidrag samt följer upp och utvärderar effekterna av bidraget.

Utbildningen består av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar. Deltagarna erbjuds boende och barntillsyn vid behov.

Teckenspråksutbildningen förutsätter att föräldrar har vissa kunskaper i teckenspråk. Föräldrarna ska ha deltagit i regionens introduktionsutbildning eller ha motsvarande kunskaper i teckenspråk för att gå TUFF.

Utbildningsplanen för TUFF bygger på Skolverkets ramkursplan.

Vilka bidrag finns att söka?

För genomförande av TUFF-utbildning kan utbildningsanordnaren söka bidrag för kostnader som avser undervisning, barntillsyn, logi och övrigt i anknytning till utbildningen.

Vilka krav ställs?

Anordnaren ska ha lärarkompetens inom teckenspråk, ha en teckenspråkig miljö och bör sträva efter att ge syskon teckenspråksundervisning parallellt med föräldrarnas undervisning. Övriga krav som ställs finns att läsa i förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, se länk här ovanför.

SPSM kan komma att begära in underlag som styrker uppgifterna i utbildningsanordnarens redovisning av kostnader för TUFF. Vid en kontroll ska utbildningsanordnaren kunna göra ett utdrag från bokföringen som endast innehåller kostnader och intäkter som hör till TUFF. Det innebär att kostnader som finansieras med TUFF-bidrag ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

Ansökan

Flera personer hos en och samma utbildningsanordnare kan ansöka om ett konto, men det är verksamhetschef som får signeringskoden som krävs för att signera ansökan.

Så här ansöker du

  1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer då du kommer att få en kod till den varje gång du loggar in. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post och om du är rektor får du dessutom en kod för underskrift.
  2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  3. Den som är verksamhetsansvarig skickar in ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du tidigare fått.
  4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Mall för TUFF Årsplan (Excel-dokument, 53 bytes). Mallen finns också i ansökans första flik i Portalen.

Bedömning

När ansökan kommit in till myndigheten avgör vår bedömningsgrupp om ni som anordnare uppfyller de krav som myndigheten ställer.

Vi bedömer ansökningarna utifrån förutsättningarna för kvaliteten på undervisning, barntillsyn och teckenspråkig miljö. Innan vi beslutar om bidrag får intresseorganisationerna möjlighet att lämna synpunkter på de beslut vi planerar.

I januari-februari får de godkända anordnarna meddelande om beviljat bidrag.

Utbetalning

Utbetalning av statsbidrag sker vid två tillfällen under kalenderåret. Halva bidragsbeloppet utbetalas snarast efter att beslut har fattats. Resterande bidragsbelopp utbetalas i juni.

Person- och kursregister

Alla deltagare som går teckenspråksutbildning för föräldrar -TUFF ska registreras i personregistret.

Vid varje kurstillfälle registrerar du som utbildningsanordnare deltagarnas genomförda undervisningstimmar i kursregistret. En deltagare kan max registreras 240 timmar.

Alla kurser ska registreras med deltagare och deltagartimmar eventuellt även loginätter och barntillsynsdagar.

Så här gör du:

Logga in i bidragsportalen

  • I Kursregister  registrera kurser och lägga till kursdeltagare samt skriva ut deltagarlista.
  • I Personregister  registrera personer eller sök personer som finns i registret.

Uppföljning och utvärdering av teckenspråksutbildning

SPSM följer upp och utvärderar TUFF.

September

SPSM genomför ett dialogmöte tillsammans med utbildningsanordnarna för innevarande verksamhetsår.

Den 30 september öppnar bidragsportalen för ansökningar inför kommande TUFF verksamhetsår.

Oktober

Den 31 oktober är sista ansökningsdag för bidrag inför kommande TUFF verksamhetsår.

November

Den 1 november öppnar bidragsportalen för slutredovisning av innevarande TUFF verksamhetsår.

December

Samtliga sökanden får besked, senast i december, om att de blivit godkända eller inte som utbildningsanordnare för TUFF kommande verksamhetsår.

Senast den 8 december ska utbildningsanordnarna göra sin slutredovisning för innevarande TUFF verksamhetsår i bidragsportalen. SPSM fattar beslut om under- respektive överskott för respektive utbildningsanordnare utifrån inkomna slutredovisningar. Återbetalningar respektive eventuella extra utbetalningar ska vara bokförda hos SPSM före den 31 december.

Januari-februari

Godkända utbildningsanordnare får ett beslut om bidrag för innevarande TUFF verksamhetsår. SPSM betalar ut den första bidragsdelen, av två, snarast efter beslut.

Juni

SPSM betalar ut den andra och sista delen av bidraget.

Augusti

Senast den 31 augusti ska utbildningsanordnarna skicka in (via e-post till kontaktperson för TUFF) en ekonomisk avstämning med uppgift om förbrukat bidrag för perioden 1 januari till och med 31 juli och en prognos med uppgift om kostnader för perioden 1 augusti till och med 31 december innevarande verksamhetsår.

Utifrån inkomna avstämningar kan SPSM fatta beslut om omfördelning av statsbidrag avseende innevarande verksamhetsår.

Publicerat 2023-11-02