Stöd och råd

Särskild undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus och på de behandlingshem som är knutna till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.

Elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i det vanliga skolarbetet och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus har rätt till särskild undervisning. Skollagen (2010:800), kap 24, §17.

Den kommun som har en sådan undervisning kan söka bidrag för kostnaderna för den. Förutsättningar för att få bidrag är att undervisningen är förlagd till ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och att undervisningen är öppen för elever från andra kommuner. 

Bidrag

 • Bidrag beviljas till lönekostnader för lärare.
 • Bidrag beviljas utifrån faktisk lönekostnad men med en maximal bidragssumma per heltidstjänst, inklusive sociala avgifter. Maximala bidragssumman per heltidstjänst för år 2023 är 593 000 kronor och för år 2024 är summan 624 000 kr per heltidstjänst.
 • Bidrag ges för den arbetstid lärare använder för undervisning som bedrivs på sjukhus eller motsvarande institution. Till undervisningen hör för- och efterarbete samt tid för mottagande och överlämnade av elev till hemskola.
 • Bidrag beviljas för sjukhusskolor som har ett regionalt upptagningsområde, det vill säga elever från minst en kommun utöver den egna kommunen. Rätten till bidrag omprövas om sjukhusskolan endast tar emot elever från den egna kommunen under två på varandra följande år.

Ansökan

Ansökningsperiod för särskild undervisning på sjukhus, för kommande verksamhetsår:

 • 15 augusti - 31 oktober.

Här kan du se se vilka frågor som ingår i ansökan:

Översikt till ansökan för särskild undervisning på sjukhus (Word-dokument, 147 kB)

Använd gärna dokumentet som mall för det du sedan ska fylla i digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Så här ansöker du

 1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post.
 2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
 3. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Beslut

 • Preliminärt besked beräknas kunna ges i november.
 • Beslut fattas i januari. En notifiering skickas ut till den som skickat in ansökan om att beslutet finns i bidragsportalen.
 • Utbetalning av bidraget sker vid fyra tillfällen under året, i mars, juni, september och december.

Redovisning

Redovisningen öppnas 1 november. Sista dag för redovisning av verksamhetsåret är den 30 november. 

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Här kan du se vilka frågor som ingår i redovisningen: 

I redovisningen ska ni ange antal elevdagar, vilket är antalet dagar då undervisning bedrivs med elev.

Undervisning med en elev, oavsett om det är en lektion eller flera under en dag, räknas som en elevdag. Det är undervisning med elev som ska inkluderas i elevdagarna, alltså inte för- och efterarbete, kartläggningsarbete, mottagande och överlämning kopplat till hemskolan, uppföljningsmöten och liknande.

Elevdagar räknas ut så här:

Definition av elevdagar tar inte hänsyn till längden på undervisningstillfället eller antal lektioner. Det innebär att när undervisning påbörjas och bedrivs är det en elevdag, oavsett antal lektioner. Till exempel om det är tre elever, under en eller flera lektioner, räknas det som tre elevdagar.

Det krävs inte att eleven måste vara ett visst antal dagar i verksamheten för att räknas som elevdag, utan elevdagen räknas direkt från första lektionen som genomförs.

Antal elever

I redovisningen ska ni ange antal elever, vilket är totala antalet elever som under året deltagit i särskild undervisning på sjukhusskolan. 

Antal elever räknas ut så här:

Varje elev räknas endast en gång. Det innebär att om samma elev återkommer flera gånger under året, räknas den personen endast som en elev.

Forum

Du som är verksamhetsansvarig för sjukhusundervisning kan delta i vårt webbaserade forum. Där får du möjlighet att nätverka samt dela tips och dokument med andra i liknade roll. Anmäl dig till forumet via e-post till spsm@spsm.se

Publicerat 2024-02-21