Stöd och råd

Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen

Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen är inte längre ett prioriterat område och bidraget går inte att ansöka om. För de projekt som är pågående för bidragsåret 2023 finns information om redovisningen nedan.

Verksamheter inom kommunal vuxenutbildning kan söka detta bidrag förutsatt att de genomgått kursen Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget

Vem kan söka

För att kunna beviljas bidrag inom denna prioritering är en förutsättning att sökande tidigare genomfört myndighetens nätbaserade kurs Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen.

För er som tänkt genomföra kursen under våren: Inom kursens ram utför deltagarna en fördjupningsuppgift om hur verksamheten på ett bättre sätt ska kunna organisera och möta vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Den här uppgiften kopplas till att verksamheten ansöker om bidrag för att genomföra ett utvecklingsprojekt. 

Bidrag

Ni kan beviljas bidrag för utvecklingsprojekt inom denna prioritering för max sex månader per projekt. Maxbeloppet som beviljas för denna typ av projekt är 275 000 kronor.

Bidrag beviljas till

  • lönekostnader för tjänster inom projektet

Vi beviljar bidrag utifrån den faktiska lönekostnaden inklusive sociala avgifter.

Bidrag beviljas inte till

  • kostnader för kurser, inköp, byggnadsanpassningar eller utrustning
  • produktion av material och läromedel
  • fortsättningsprojekt inom denna prioritering.

Vi bedömer om:

  • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
  • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
  • målgruppen är elever med funktionsnedsättning.
  • det finns ett identifierat och beskrivet behov för målgruppen i verksamheten.
  • målet/målen är anpassade till målgruppen samt om aktiviteterna i projektet är kopplade till att uppnå projektmålet/målen.
  • det är formulerat hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut

Avslutningsvis gör vi en samlad bedömning av projektets förväntade effekt. Det vill säga en samlad bedömning av behov, aktiviteter, hållbarhet och effekter för målgruppen. Betoning ligger på de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge för målgruppen. Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt.

Beslut beräknas fattas i nära anslutning till sista ansökningsdagen. När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

För de som utför kursen och ansöker på hösten sker utbetalning i december.

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär (med frågor om projektet och hur ni använt bidraget) och en skriftlig slutrapport som ni ska bifoga. Redovisningen sker i bidragsportalen där ni finner redovisningsformuläret och bifogar er slutrapport.

Här kan ni se vilka frågor som ingår i redovisningsformuläret. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Slutrapporten skriver ni enligt våra instruktioner för slutrapport. Ni kan med fördel använda vår mall för slutrapport. Ni bifogar sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

Sista dag för redovisning är två månader efter det datum som ni anger är projektets slutdatum

Använd vår logotyp

När ni informerar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter får ni gärna använda SPSM:s bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss.

Bidragslogotyp (Bild, 58 kB)

Publicerat 2024-01-24