Stöd och råd

Utvecklingsprojekt för huvudman gällande elevhälsoarbete

Det här bidraget går till utvecklingsprojekt där huvudman tar ett samordnat grepp kring utveckling av skolors elevhälsoarbete där SPSMs nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning ingår.

Syftet med SPSM:s samtliga utvecklingsprojekt ska vara att öka måluppfyllelse eller öka kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 

Projektet ska ha mål som är kopplade till syftet med bidraget. I projektet genomför ni insatser eller aktiviteter för att nå projektets mål. Ett projekt är avgränsat i tid till skillnad från ordinarie verksamhet.

Vem kan söka

 • Huvudmän som vill genomföra utvecklingsprojekt utifrån ett samordnat grepp kring utveckling av skolors elevhälsoarbete kan söka detta bidrag. Ett samordnat grepp innebär att huvudman inom ramen för projektet samordnar kompetensutveckling och insatser som stöttar de förskolor och eller skolor som ingår i projektet. Ett undantag är den statliga specialskolan som inte kan få bidrag. 
 • Utvecklingsprojektet ska vara kopplat till SPSMs nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning där de förskolor och eller skolor som ingår i projektet tidigare har gått, går eller planerar att gå kursen. 

Kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning

Vid frågor kontakta elevhalsa@spsm.se 

Bidrag

Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt 12 månader åt gången. Projekten bedrivs i huvudsak per läsår.

Bidrag beviljas till:

 • lönekostnader för upp till två tjänster i projektledning, det vill säga de tjänster som samordnar kompetensutvecklingen och insatserna som stöttar de förskolor och skolor som ingår i projektet. En ekonomisk rimlighetsbedömning görs utifrån projektets omfattning.
 • den faktiska lönekostnaden för projektledningen, men med en maximal bidragssumma per heltidstjänst, inklusive sociala avgifter. Maximala bidragssumman per heltidstjänst för år 2023 är 593 000 kronor och för år 2024 är summan 624 000 kr per heltidstjänst. Det medför vanligtvis viss egenfinansiering.

Bidrag beviljas inte till:

 • tjänstekostnader som uppstår utöver projektledning, så som till exempel lönekostnad för personal att delta på SPSMs kurs eller nätverksträffar. 
 • kostnader för föreläsare, kurser, inköp, resekostnader, byggnadsanpassningar eller utrustning.
 • produktion av material och läromedel.

Ansökan

Det här bidraget går inte längre att ansöka om.

Observera att mindre justeringar kan ske i bedömningsprocess och kriterier inför bidragsår 2024.

Vi bedömer om:

 • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
 • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
 • projektet avser ett samordnat grepp kring utveckling av skolors elevhälsoarbete. Ett samordnat grepp innebär att huvudman inom ramen för projektet samordnar kompetensutveckling och insatser som stöttar de förskolor och eller skolor som ingår i projektet.
 • utvecklingsprojektet är kopplat till SPSMs nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning där de förskolor och eller skolor som ingår i projektet tidigare har gått, går eller planerar att gå kursen. 
 • målgruppen i första hand är barn och eller elever med funktionsnedsättning. 
 • det finns ett identifierat och beskrivet behov hos verksamheten att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt för att elever ska kunna få det stöd de har rätt till.
 • målet och eller målen är anpassade till behovet i verksamheterna och aktiviteterna i projektet är kopplade till att uppnå projektmålet och eller målen. Det är formulerat hur erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara när projektet är slut.
 • utvecklingsprojektet bedöms ge goda effekter för målgruppen.

Avslutningsvis gör vi en samlad bedömning av projektets förväntade effekt. Det vill säga en samlad bedömning av behov, aktiviteter, hållbarhet och effekter för målgruppen. Betoning ligger på de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge för målgruppen. Projektet ska leda till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt.

Beslut beräknas fattas under februari/mars månad 2024. När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

Utbetalning av bidraget sker vid två tillfällen under hösten, med hälften var under månaderna augusti och november.

Efter beviljad projektperiod ska verksamheten författa en redovisning. Redovisningen gör du i Bidragsportalen. 

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär med frågor om projektet och hur ni använt bidraget samt en författad slutrapport. I vår översikt kan du se vilka frågor som ingår. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Översikten över slutredovisning (Word-dokument, 53 kB)

Mall för slutrapport (Word-dokument, 56 kB). Bifoga slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

Redovisning för utvecklingsprojekt ska vara SPSM tillhanda senast 30 september, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

Använd vår logotyp

När ni informerar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter får ni gärna använda SPSM:s bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss.

Logotypen (Bild, 58 kB).

Publicerat 2024-02-21