Länkar och tips om ljudmiljö

Här finns samlat information om hur du kan arbeta för att förbättra ljudmiljön i exempelvis ett klassrum. Sondera gärna bland goda exempel och tekniska fördjupningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Inspiration

Checklistor och handlingsplaner

Praktiska tips

Tips på rumsakustiker 

Forskning, rapporter, litteratur

Om ljud

Om belysning

Pedagogiskt material med fokus på ljud

Länksamlingar med fokus på ljudmiljö

Verktyg för ljudmätning

Litteraturlista

Arbetsmiljöverket (2003) Verksgemensamt projekt: Buller i skolmiljö Rapport CTO 2003/2482

Arlinger, S. (1999). Störning av talkommunikation. I Störande buller – Kunskapsöversikt för kriteriedokumentation, red. U Landström. Arbete och hälsa, rapport 1999:27, 28-43. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Backström Lindeberg, S. (2016). Med ljudet som omvärld. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Boverket (2016). Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Coniavitis Gellerstedt, L. & Bjarnason, S. (2015) "Vad var det du inte hörde?"

Dockrell, J och B.M Shield. 2012. The impact of sound field system on learning and attention in elementary school classrooms. Journal of Speech Language and Hearing, Januari 2012.

Gustafsson, A (2009) Att höra i skolan – om hörteknik i undervisningen. Förutsättningar och möjligheter. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hurtig A, Sörqvist P, Ljung R, Hygge S, Rönnberg J (2016) Student's Second-Language Grade May Depend on Classroom Listening Position. PLoS ONE 11(6): e0156533. 

Ljung, R. 2010. Room acoustics and cognitive load when listening to speech Noise. Doktorsavhandling Luleå tekniska universitet.

Lundqvist, P. 2003. Classroom noise – Exposure and subjective response among pupils. Doktorsavhandling. Umeå University Medical Dissertations, 844.

Sjödin, F. (2012). Noise in the preschool Health and preventive measures. Doktorsavhandling. Umeå University.

Sjöström, M. 2007. Anpassningar i praktiken för elever med hörselnedsättningar – en utvärdering av hinder och möjligheter. Delrapport 1. Örebro: Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.

Svensk standard, 2011. Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1 arbetsplatser inomhus. Svensk standard SS-EN 12464-1-1:2011. Stockholm: SIS förlag AB

Svensk standard, 2007. Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Svensk standard SS 25268:2007+T1:2017. Stockholm: SIS Förlag AB.

Publicerat måndag 23 oktober 2023