Stöd och råd

Stadieövergångar och skolbyten

Att byta skola eller börja i en ny årskurs är en stor händelse för de flesta elever. För barn och elever med funktionsnedsättning är det ofta ännu mer krävande. Oavsett skolform är det viktigt att i god tid planera för vilka insatser den mottagande skolan behöver göra.

Lämna uppgifter från förskolan 

Förskolläraren har ett ansvar för att barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas i överlämnanden. Det ska finnas samarbetsformer så att barnet och vårdnadshavare kan förbereda sig för övergången. 

Skolans skyldigheter 

Skolan är skyldig att lämna relevanta uppgifter som kan underlätta för elevens skolgång. Bjud vårdnadshavarna och eleven till samtal. Berätta om den information som skolan planerar att lämna. Beskriv även vilka rutiner ni använder. Om skolan haft stöd av något Resurscenter från SPSM, kan de efter samtycke från vårdnadshavare delta vid överlämnandet.

Lämna uppgifter från skolan

Uppgifter som ska lämnas är resultatet av den uppföljning av stöd som skolan gör vid vårterminens slut, inför en stadieövergång eller ett skolbyte. Skolan bör lämna information om eleven fått extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolan bör lämna eventuellt åtgärdsprogram där det särskilda stödet är beskrivet. Är det relevant lämnar skolan även utredningen som är gjord utifrån åtgärdsprogrammet. Ett Resurscenter från SPSM kan ha varit delaktig i en sådan utredning.

Involvera barn- och elevhälsoteam 

Barn- och elevhälsoteamet har en viktig roll. Ofta är många instanser inblandade. Det kan till exempel vara  barn- och ungdomshabilitering, syncentral, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), hörselhabilitering, logopedmottagning, socialtjänst, och så vidare. Om vårdnadshavare samtycker kan skolan bjuda in inblandade till en samverkansträff. 

Skolan som tar emot eleven 

Se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film eller ljud. Planera gärna in ett eller flera studiebesök så eleven får chans till en bra start. Mottagande skola kan även besöka den nuvarande skolan för att ta del av arbetssätt och bygga relation med eleven. Utse en kontaktperson som samverkar med skolan som lämnar eleven.

Lärmiljön på den nya skolan 

  • Anpassa den fysiska lärmiljön. Det kan till exempel vara klassrum, gymnastiksal, matsal och korridorer.  
  • God belysning och ljudmiljö till exempel med ljudabsorberade bänkar och skrapfria stolar.
  • Ha gärna undervisningen i ett hemklassrum. Det är bra med ett anslutande grupprum. 
  • Se över klassens storlek. Gör det möjligt för klassen att arbeta i mindre grupper.
  • Skolan behöver se över och beställa hjälpmedel utifrån elevens behov i god tid innan eleven börjar. Exempelvis anpassade läromedel, digitala lärverktyg och tidshjälpmedel.

Organisationen på den nya skolan 

  • Rektor har huvudansvar för att organisera lärmiljön. 
  • Skolan behöver personal som har den kompetens som passar utifrån elevens behov.
  • Beskriv tydligt rollfördelning och vilket ansvar olika professioner har, exempelvis mentor, undervisande lärare, resurs, elevhälsan.
  • Se över personalens schemaläggning och avsätt tid för samplanering.
  • Eleven kan behöva enskild undervisning med ämneslärare. 

Stadieövergångar och skolbyten vid specifika funktionsnedsättningar

Utöver de generella råden vid stadieövergångar och skolbyten så kan skolan behöva göra fler insatser för elever med blindhet, dövhet, dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Den mottagande skolan behöver se till att lärmiljön har taktila ledstråk och taktila symboler som hjälper eleven att hitta, både inomhus och utomhus.

Skolan behöver i god tid före skolstart beställa anpassade läromedel och digitala lärverktyg utifrån elevens behov. Produktionstiden för att anpassa ett läromedel som inte finns sedan tidigare är 4-6 månader.

Se till att datorutrustning och tillhörande program fungerar. Syncentralen förskriver programvara och en del hjälpmedel, men oftast står skolan för elevens dator. Det är viktigt att skola och syncentral kommunicerar för att få allt att fungera tillsammans för eleven.

Skolan ska lämna över uppgifter om kommunikationssätt, som exempelvis bildstöd, tecken som stöd, svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, socialhaptiska signaler eller annat kommunikationssätt.

Den mottagande skolan behöver i god tid före skolstart se över elevens behov av hjälpmedel. Efter överenskommelse med vårdnadshavare kan skolan kontakta regionen för förslag på vilka hjälpmedel som behöver införskaffas.

Skolan behöver installera eventuell hörteknik och säkerställa att ansvarig personal behärskar tekniken innan eleven börjar. I vissa regioner kan skolan få tillgång till lärarmikrofoner och elevmikrofoner.

Den mottagande skolan behöver i god tid före skolstart se över elevens behov av hjälpmedel. Efter överenskommelse med vårdnadshavare kan skolan kontakta regionen för förslag på vilka hjälpmedel som behöver införskaffas.

Skolan bör installera eventuell hörteknik och säkerställa att ansvarig personal behärskar tekniken innan eleven börjar. I vissa regioner kan skolan få tillgång till lärarmikrofoner och elevmikrofoner.

Publicerat 2023-10-12