Om oss

Samverkan

SPSM samverkar med Skolverket och Skolinspektionen kring uppdrag från regeringen. Vi samverkar även med andra myndigheter och organisationer. Med vår samverkan vill vi utveckla kunskapen om hur utbildning och utvecklingsmöjligheter kan anpassas för våra målgrupper. 

Skolverket är så kallad sektorsmyndighet och ansvarar för att samordna och driva funktionshinderfrågor med de andra skolmyndigheterna.

Samverkansuppdrag med andra myndigheter

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Samverkan med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Skolverket 

Regeringsuppdraget innebär att myndigheterna ska samarbeta för att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga från fosterlivet till och med 20 års ålder. Ett av flera närliggande regeringsuppdrag som ska beaktas är Skolverkets, SPSM:s och Skolforskningsinstitutets gemensamma uppdrag att ta fram kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd (U2021/04941). 

Uppdraget samordnas av Socialstyrelsen och slutredovisas senast 31 oktober 2026.

Uppdrag för att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga 

Specialpedagogik för lärande

Samverkan med Skolverket

Skolverket och SPSM har gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. Kompetensutvecklingen vänder sig till förskola, förskoleklass, grundskola, sameskola, gymnasieskola, utbildning vid särskilda ungdomshem, komvux och anpassade skolformer. Satsningen pågår till och med vårterminen 2025. 

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Samverkan med Skolverket och Skolinspektionen

Uppdraget består av att genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan.

Kvalitet och likvärdighet

Samverkan med Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet

Ett regeringsuppdrag om att utreda och lämna förslag på delmål och indikatorer för uppföljning och analys av skolhuvudmännens verksamhet och framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. I denna regeringsredovisning lämnar skolmyndigheterna förslag på nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Dessa är tänkta att utgöra underlag för en framtida dialog mellan stat och huvudmän.

Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

Samverkan med Skolforskningsinstitutet och Skolverket

Ett regeringsuppdrag för att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd. Syftet med uppdraget är att bidra till att förbättra verksammas möjligheter att välja effektiva arbetssätt och insatser, i syfte att elever ska nå utbildningens mål.

Kunskapssammanställningarna inom regeringsuppdraget publiceras löpande under 2023 och 2024 och berör områdena som är beskrivna nedan. Se länkar nedan för att ta del av redan publicerade sammanställningar. 

Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september 2023 var SPSM en av 26 myndigheter som lämnade ett förslag till nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention till regeringen. Det specifika regeringsuppdraget är därmed avslutat. Det är däremot inte det gemensamma arbetet för psykisk hälsa. Läs mer om strategin och hur arbetet fortsätter på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Samverkansuppdrag med andra aktörer

Lärosäten, utbildningsaktörer och intresseorganisationer

Vi medverkar på olika sätt i lärarutbildningar och fördjupningar inom specialpedagogik, samt i referensgrupper och utvecklingsarbeten.

Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sveriges regioner har ett aktivt samarbete med SPSM, ofta kring samordning för att ge bästa stöd till våra målgrupper.

Vi samordnar regelbundet våra uppdrag med SKR för att ge stöd till kommuner. Ett par samverkansarbete:

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

Vi är Sveriges representant i detta internationella nätverk som består av 31 europeiska länder. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Samverkansuppdrag där SPSM ingår i referensgrupp

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

SPSM ingår i Skolverkets referensgrupp

Barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. SPSM deltar i referensgrupp för att stödet ges till barn och elever med funktionsnedsättning.

Digitalisering av nationella prov

SPSM ingår i Skolverkets referensgrupp

SPSM:s del i uppdraget handlar om att bidra med kunskap om digital tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.

Utveckling av skolors och förskolors arkitektur och gestaltad livsmiljö

SPSM ingår i Boverkets referensgrupp

Boverket utvecklar skolors och förskolors arkitektur och gestaltad livsmiljö. En De arbetar fram en vägledning med riktlinjer för skolors miljö. Vägledningen riktar sig till skolans huvudman och andra aktörer som arbetar med frågorna.

Avslutade samverkansuppdrag

Kompetensutveckling i anpassade skolformer

Samverkan med Skolverket

Ett regeringsuppdrag för att öka kompetensen hos all personal inom skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). I uppdraget ingår bland annat att ta fram insatser som stärker undervisningen. Myndigheterna ska även ta fram fortbildningsinsatser för bedömning av elevernas kunskaper i ämnen och ämnesområden samt verktyg och stödmaterial för bedömning och kunskapsuppföljning i ämnen och ämnesområden. Slutredovisning och material publiceras på myndigheternas webbplatser den 29 februari 2024

Stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Samverkan med Skolverket

Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett material som ger skolan vägledning i att utreda en elevs behov av särskilt stöd. Materialet finns på Skolverkets webbplats. Uppdraget pågick till februari 2023.

Garanti för tidiga insatser – läsa, skriva, räkna

Samverkan med Skolverket

Garantin för tidigt stöd är inskriven i skollagen och finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå betygskriterierna i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Uppdraget består av att erbjuda stödjande insatser avseende garantin. Uppdraget pågick till december 2022.

Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning

Samverkan med Socialstyrelsen

Förslag till utformning av överenskommelser mellan sjukvårds- och skolhuvudmän.

Publicerat 2024-03-22