Stöd och råd

Utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning

Bidraget går till utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Utvecklingsprojekt kan till exempel omfatta tillgänglig lärmiljö, främja närvaro, språkutvecklande arbetssätt eller utveckling av lek och miljöer.

Ett projekt är avgränsat i tid med mål att implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet kan ledas av en projektledare som tillsammans med en projektgrupp driver utvecklingsarbetet framåt. Det är för dessa tjänster/funktioner/roller bidrag kan beviljas.

Projektet ska ha mål som är kopplade till målgruppen och de aktiviteter som ska genomföras. Det ska finnas ett identifierat och definierat behov i verksamheten med koppling till målgruppen.

Vem kan söka

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan beviljas bidrag för utvecklingsprojekt. Det vill säga förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Den statliga specialskolan kan inte beviljas bidrag. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Bidrag

Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Projekten bedrivs läsårsvis. Bidrag för utvecklingsprojekt kan endast beviljas för ett läsår åt gången.

Om ni vill fortsätta ett projekt ytterligare ett läsår behöver en ny projektansökan skickas in. Den nya ansökan ska beskriva en utveckling av förstaårsprojektet. Var noga med att inte kopiera förstaårsansökan utan gör en ny utifrån era nya förutsättningar. Fortsättningsprojekt på tidigare beviljat utvecklingsprojekt bedöms utifrån bedömningskriterierna och rangordnas ihop med övriga utvecklingsprojekt. Vi beviljar bidrag för maximalt 2 år, för ett projekt.

Bidrag beviljas endast till:

 • lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp
 • den faktiska lönekostnaden, men med en maximal bidragssumma per heltidstjänst, inklusive sociala avgifter. Maximala bidragssumman per heltidstjänst för år 2023 är 593 000 kronor och för år 2024 är summan 624 000 kr per heltidstjänst.

Tänk på att vi inte beviljar bidrag för kurser, inköp av material, resekostnader, byggnadsanpassningar, utrustning, externa föreläsare eller läromedel. Oftast beviljas inte bidrag för mer än två tjänster, utifrån ekonomisk rimlighetsbedömning utifrån projektansökan.

Utvecklingsprojekt som beviljas bidrag kommer att tilldelas en kontaktperson med specialpedagogisk kompetens från SPSM. Kontaktpersonens uppgift är att stötta och följa genomförandet av projektet. Kontaktpersonen ska ha minst tre kontakter under projektets gång. Kontakterna kommer att ske vid projektstart, efter redovisning och sex månader efter projekt har avslutats.

Innan du ansöker

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en projektkompass som kan hjälpa dig som vill ansöka om utvecklingsprojekt. Kompassen består av sex frågor utformade efter erfarenheter och de utmaningar som vi har identifierat både i ansökningar och genomförandet av projekt.

Projektkompassen

Ansökningsperiod:

 • 1 september – 29 november 2024 klockan 15.00.

Utvecklingsprojekten kan vara max 12 månader och genomförs läsår 2025/2026. Ansökningstiden gäller både för nya utvecklingsprojekt och för de som söker om fortsättning för ett andra projektår.

Här kan du se vilka frågor som ingår:

Så här ansöker du

 1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post.
 2. Logga in i bidragsportalen. Där finns en länk till ansökningsformuläret, med namnet Utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Bidragsportalen

För bidrag som söks för ett andra år, så kallade fortsättningsprojekt, gör ni en ny fullständig ansökan i bidragsportalen och där kryssar ni i att det är ett fortsättningsprojekt. För att beviljas ett andra år behöver ni i ansökan beskriva varför ni har behov av ytterligare ett år och redogöra för vad ni tänker utveckla.

Spara en kopia. För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som en kopia.

Vi bedömer om:

 • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
 • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
 • målgruppen är barn och eller elever med funktionsnedsättning.

Ansökan bedöms och poängsätts utifrån de bedömningskriterier och poängnivåer som beskrivs nedan.

Behov: Vilka behov finns?

Finns en beskriven problembild och medföljande identifierade behov i den egna verksamheten? Behoven ska relateras till målgruppen barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning. Digniteten av målgruppens behov, inte antalet elever som berörs.

 • 2 poäng: Det finns ett tydligt identifierat och beskrivet behov i den egna verksamheten. Behovet utgår ifrån en tydligt definierad målgrupp i den egna verksamheten. Behovet är tydligt kopplat till en problembild i den egna verksamheten och till projektets målbeskrivning.
 • 1,5 poäng: Det finns ett identifierat och beskrivet behov i den egna verksamheten. Behovet utgår från en definierad målgrupp i den egna verksamheten. Behovet är kopplat till en problembild i den egna verksamheten.
 • 1 poäng: Det finns ett identifierat behov i den egna verksamheten. Det saknas en beskrivning av problembildens koppling till identifierad målgrupp i den egna verksamheten.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav. Målgruppen är inte barn, elever eller vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Det finns inte ett beskrivet behov i den egna verksamheten.

Struktur: Hur är kopplingen mellan aktiviteter, mål och målgrupp?

Kan målen kopplas till målgrupp, behov samt till projektets övergripande syfte? Är målen utvärderingsbara efter projekttidens slut? I vilken utsträckning aktiviteterna svarar mot de uppställda målen. Finns det en tänkt projektorganisation som är förankrad i verksamheten och inom organisationen?

 • 2 poäng: Målen är tydligt kopplade till målgrupp och behov och är utvärderingsbara. Aktiviteterna i projektet ska syfta till att uppnå projektmålet/alla projektmål. Det finns en tydligt beskriven projektorganisation som bedöms ha bärighet och är förankrad i verksamheten.
 • 1 poäng: Målen är kopplade till målgruppen och utvärderingsbara. Aktiviteterna i projektet är delvis kopplade till projektmålet/projektmålen. Det finns en beskriven projektorganisation.
 • 0,5 poäng: Målen är övergripande. Till viss del är aktiviteterna kopplade till de uppsatta målen/målet. (Till exempel om ansökan har tydliga aktiviteter men målet är diffust eller det finns tydliga mål men som inte är kopplade till aktiviteterna så ges 0,5 poäng).
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.

Hållbarhet: Hur ska verksamheten ta tillvara erfarenheter och kunskaper från projektet?

Här görs bedömning i vilken utsträckning resultatet kommer att förvaltas, det vill säga implementeras, befästas och/eller utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

 • 2 poäng: Det finns en tydligt framskriven plan om hur erfarenheter och kunskaper ska förvaltas när projektet är slut.
 • 1 poäng: Det är till viss del beskrivet hur erfarenheter och kunskaper ska förvaltas när projektet är slut.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.

Effekter: Vilken effekt har projektet?

I vilken utsträckning projektet kommer resultera i långsiktigt goda effekter för projektets målgrupp i verksamheten?

 • 4 poäng: Utvecklingsprojektet bedöms ge mycket goda effekter för målgruppen. 
 • 3 poäng: Utvecklingsprojektet bedöms ge goda effekter för målgruppen. 
 • 0,5 poäng: Utvecklingsprojektet bedöms ge begränsade effekter för målgruppen.
 • 0 poäng: Uppfyller inte ovanstående krav.  

Bidragssumman är begränsad. Ansökningarna beviljas utifrån rangordningen från högst till lägst poäng, så långt bidraget räcker. Det innebär att ansökningar kan få avslag i konkurrens med andra.

 • Beslut beräknas kunna ges i april. En notifiering skickas ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef om att beslutet finns i bidragsportalen.
 • Vid beslut om beviljande av bidrag utses en kontaktperson från SPSM med specialpedagogisk kompetens som kontaktar er i anslutning till projektstart, efter redovisning och sex månader efter projektavslut. Om det dyker upp frågor mellan dessa tillfällen får ni gärna höra av er till kontaktpersonen. Ni kanske till exempel behöver ett bollplank i något som rör det praktiska genomförandet eller har frågor inför redovisningen av projektet.
 • Hälften av bidraget betalas ut i augusti och den andra hälften i november.

Efter beviljad projektperiod ska verksamheten lämna en redovisning. Redovisningen gör ni i bidragsportalen. Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär (med frågor om projektet och hur ni använt bidraget) och en författad slutrapport. 

Utvecklingsprojekt som bedrivits ett år och som avslutas fyller i redovisningsformuläret i Bidragsportalen och bifogar där sin slutrapport.

För utvecklingsprojekt som bedrivits ett år och beviljats bidrag för fortsättning, alltså ett andra projektår, fyller i redovisningsformuläret för år 1 i Bidragsportalen. Ingen slutrapport behöver bifogas.

För utvecklingsprojekt som bedrivits andra året och som avslutas, fyller i redovisningsformuläret i Bidragsportalen och bifogar där sin slutrapport som ska omfatta hela projektperioden, alltså både år 1 och år 2.

Här kan du se vilka frågor som ingår:

För rapportskrivningen kan ni med fördel använda vår mall för slutrapport. Bifoga sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

Redovisning för utvecklingsprojekt ska vara SPSM tillhanda senast 30 september, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

Mall för slutrapport (Word-dokument, 100 kB)

I dokumenten nedan kan du se hur vi fördelat bidraget under olika år. Du kan se projektens rubriker och hur mycket respektive projekt beviljats i bidrag.

Använd vår logotyp

När ni informerar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter får ni gärna använda SPSM:s bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss.

Bidragslogotyp (Bild, 54 kB)

Publicerat 2024-04-03