Stöd och råd

Rådgivning och utredning

I första hand ska du som arbetar i en utbildningsverksamhet söka stöd hos din verksamhets stödfunktion, elevhälsoteam, barnhälsan eller den centrala elevhälsan hos din skolhuvudman. Behövs kompletterande stöd från SPSM är du välkommen att skicka in en förfrågan enligt instruktionen på denna sida.

Specialpedagogisk rådgivning

Förskolor och skolor kan skicka in en förfrågan om rådgivning, för att utveckla arbetssätt och lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning. Förfrågan görs i samråd med ansvarig chef och berörd personal i lärmiljön.

Rådgivningen utgår från en gemensam dialog om de behov som finns i verksamhetens lärmiljö. Vi ger er ett konsultativt stöd i dialogform, för att utveckla kunskap och kompetens i frågor om lärmiljön. I detta ingår även att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Rådgivningen sker i huvudsak digitalt, men vid behov kan den ske på plats hos er.

Skicka in förfrågan om specialpedagogisk rådgivning

Specialpedagogisk utredning

Vi erbjuder specialpedagogisk utredning kring elever som har någon av följande funktionsnedsättningar.

  • Dövblindhet
  • Synnedsättning eller blindhet
  • Synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning
  • Döv eller hörselnedsättning med intellektuell funktionsnedsättning
  • Grav språkstörning

För att starta en specialpedagogisk utredning behöver förskolan eller skolan skicka in en förfrågan om specialpedagogisk rådgivning. Då kan SPSM bedöma om det finns behov av att inleda en specialpedagogisk utredning.

Syftet med den specialpedagogiska utredningen är att besvara pedagogiska frågeställningar och ge väl underbyggda rekommendationer om behov av att tillrättalägga lärmiljön. 

I samverkan med rektor identifierar utredningsteamet vilka pedagogiska frågeställningar som är aktuella för utredningen. Frågeställningarna blir utgångspunkten för hur den efterföljande kartläggningen läggs upp samt vilka metoder och verktyg som ska användas.

Kartläggningen kan ske i form av observationer, samtal och intervjuer samt strukturerade eller standardiserade tester. Utredningsteamet kan även inhämta journaler och annan dokumentation från andra aktörer. Kartläggningen ska påvisa gynnsamma och hindrande faktorer i lärmiljön. Den ska även beskriva individuella styrkor och svårigheter hos barnet eller eleven.

Vårdnadshavare ska vara informerade om vad en specialpedagogisk utredning innebär och ge skriftligt samtycke till att genomföra utredningen.

Publicerat 2024-01-12