Stöd och råd

För dig som är elev

Alla i skolan har rätt till en bra skoldag. Du ska känna dig trygg, delaktig och känna att du klarar av dina uppgifter. Du har rätt att lära dig så mycket som möjligt i skolan och få stöd när du behöver det.

Om du behöver hjälp

Alla är vi olika. I skolan har vi olika lätt att lära och vi lär oss på olika sätt. Har du en funktionsnedsättning så kan det vara extra viktigt att få undervisningen eller prov anpassade för dig.

Om du tycker det är svårt i vissa ämnen eller inte får de förutsättningar som behövs i undervisningen så har du rätt att få stöd. Om du riskerar att inte nå betygskriterierna i ett eller flera ämnen ska skolan snabbt ge stöd och göra extra anpassningar för dig. Det kan till exempel vara att:

 • Få hjälp med att planera och göra ett schema över skoldagen
 • Få text uppläst 
 • Få bildstöd som förtydligar text eller det som sägs
 • Få längre tid vid ett prov
 • Få hjälp till tydliga instruktioner och förklaringar
 • Få anpassade läromedel och digitala verktyg
 • Få hjälp och stöd i klassrummet eller på annat sätt som passar dig

Andra skolformer

För att alla elever ska lära och utvecklas på bästa sätt går en del elever i skolan i en annan skolform. Innan det beslutas om att en elev ska gå i annan skolform ska skolan göra en utredning för att komma fram till vad som är det bästa för eleven. De vuxna som gör utredningen ska lyssna på vad eleven och föräldrar tänker är bäst för barnet.

Anpassad skola och anpassad gymnasieskola

I den anpassade grundskolan och gymnasieskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning. På dessa skolor finns lärare som är specialiserade för att ge eleverna bästa möjliga stöd. 

Om intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolan

SPSM driver specialskolor för elever som behöver ett alternativ till grundskolan. I specialskolan går elever som har någon av de här funktionsnedsättningarna:

 • Elever som är döva eller har hörselnedsättning
 • Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
 • Elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet
 • Elever med medfödd dövblindhet
 • Elever med grav språkstörning
 • Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Våra specialskolor

Teckenspråksutbildning

SPSM erbjuder utbildning i svenskt teckenspråk för dig som är elev utanför specialskolan och som till exempel har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

Teckenspråksutbildning för elever

Publicerat 2024-03-01