Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Specialpedagogiska skolmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats samt i Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet. Personuppgifter hos Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlas för olika ändamål beroende på inom vilken verksamhetsgren behandlingen görs.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler finns i personuppgiftslagen (1998:204), kallad PUL. Därutöver finns en rad register­författningar med specifika regler för myndigheters verksamheter. Författningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten omfattas av innehåller bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Specialpedagogiska skolmyndighetens huvudkontor (Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 87129 Härnösand). Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Observera att Specialpedagogiska skolmyndigheten enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Du kan alltid vända dig till oss om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Här hittar du information om hur du kontaktar oss.

Offentlighetsprincipen

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden och dokument som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Publicerat torsdag 25 oktober 2012 Granskat måndag 11 september 2017