Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi?

Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi?

Svar:

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som Specialpedagogiska skolmyndigheten delar in i två huvudkategorier.

Generella läs-och skrivsvårigheter som kan ha många olika orsaker, som till exempel koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller mediciniska orsaker. Eftersom orsakerna till problemen skiljer sig åt, måste stödet i skolan utformas individuellt och se olika ut för olika elever. Gemensamt för elever i dessa svårigheter är att de behöver extra anpassningar och ibland särskilt stöd för att kunna nå sin fulla potential när det gäller läs- och skrivförmågan.

Specifika läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, innebär en nedsättning i vissa språkliga funktioner som särskilt påverkar förmågan att koppla ihop språkljud och bokstav. Dyslexi kan inte tränas bort. Däremot kan självklart elever med dyslexi med rätt träning utvecklas i sin läsning.

 

En elev kan ha både generella  läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samtidigt.

Christer Jacobsson, tidigare docent vid Linnéuniversitetet, har tagit fram en modell som beskriver faktorer som påverkar generella och specifika läs- och skrivsvårigheter. Det finns mer att läsa om den  studiepaketet Läs- och skrivsvårigheter F-3

 

Mer information om läs-och skrivsvårigheter finns här:

läs och skrivsvårigheter, dyslexi

 

 


Publicerat onsdag 13 december 2023