Hur kan skolan anpassa lärmiljön för elever med synnedsättning och hörselnedsättning?

Hur kan skolan anpassa lärmiljön för elever med synnedsättning och hörselnedsättning?

Svar:

Skolan kan anpassa lärmiljön genom att:

Kartlägga elevens sinnen
För att lärmiljön ska bli så bra som möjligt behöver skolan veta hur eleven använder sina olika sinnen. Hur mycket ser och hör eleven? Hur tolkar eleven det eleven ser exempelvis bilder? Hur använder eleven sitt taktila sinne? Exempelvis använder sina händer för att upptäcka och undersöka sin omgivning? Hur använder eleven sitt smaksinne och luktsinne? Exempelvis känner skillnad på smaker. 

I länkarna nedan kan skolan få stöd i sin kartläggning av elevens sinnen. 

Planera för eventuellt vuxenstöd
Eleven kan behöva vuxenstöd under hela skoldagen. Stödet hjälper eleven att kunna följa undervisningen. Det stödjer även eleven att kunna vara socialt aktiv. Om eleven använder svenskt teckenspråk, i visuell eller taktil form, behöver de vuxna ha den kompetensen. 


Värdera lärmiljön
I vårt Stödmaterial för tillgänglig utbildning kan skolan få hjälp att se över sin lärmiljö. Exempelvis extra belysning, bländningsfri White board, hörteknik och mikrofoner i klassrummet.  Skolan kan även använda SPSM:s material som heter Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. Det kan vara ett stöd för att värdera elevens möjlighet att vara delaktig. 

Stödmaterial hörselnedsättningSamverkan
Vi rekommenderar att skolan samverkar med de som är involverade runt eleven. Exempelvis kommunens synpedagog och hörselpedagog. Det kan även vara regionens barn och ungdomshabilitering, syncentral och hörselvård. De kan bland annat vara ett stöd i hur man använder elevens hjälpmedel. Mer information om vad samverkan kan innebära finns i studiepaket Digitala verktyg och AKK. Det ligger under momentet Samverkan. 


Resurscenter dövblind
Skolan kan få stöd av SPSM:s resurscenter dövblind. Där arbetar rådgivare och psykologer. De har expertkunskap inom dövblindhet. Resurscentret kan vara ett komplement till kommunens egna resurser. Resurscentret arbetar med fortbildning och specialpedagogiska utredningar. Detta sker i hela Sverige.

Publicerat onsdag 22 november 2023