Vem ska jag kontakta för att få stöd när det gäller barn med synnedsättning?

Vem ska jag kontakta för att få stöd när det gäller barn med synnedsättning?

Svar:

Beroende på vilka frågor ni har och vilket stöd ni söker så kan ni ta kontakt med huvudmannens centrala elevhälsa, regionens syncentral och oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här nedan följer en kortare förklaring om vart ni vänder er i olika frågor. I Synnedsättning och blindhet, ett orienterande stödmaterial, finns mer utförlig information om olika stödjande funktioner inom stat, region och kommun.

Syncentralens stöd
Regionens syncentral har habiliteringsansvar för de barn som har behov av synhjälpmedel på grund av en låg synskärpa. Syncentralen möter barnen och arbetar på individens och vårdnadshavares uppdrag, bland annat med att prova ut och ordinera hjälpmedel utifrån elevens individuella behov. Syncentralen kan ofta också hjälpa till med råd kring anpassningar av den fysiska miljön i hem och skola, exempelvis belysningsanpassningar. Med vårdnadshavarnas godkännande kan ni kontakta syncentralen i er region för att få information om hur barnets syn fungerar och diskutera behovet av hjälpmedel i undervisningssituationen. För barn med synnedsättning handlar det ofta om fickminnen, förstoringsprogram till elevens dator och andra varianter av förstoringshjälpmedel.

Kurser och information om synnedsättning
SPSM ger fortbildning till personal som undervisar barn och elever med synnedsättning. Där får du bland annat också veta mer kring kompenserande arbetssätt och hjälpmedel. Det är olika inriktning på fortbildningen beroende på om det är aktuellt med punktskrift eller vanlig text. För ytterligare information om synnedsättning, följ länken nedan.

Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skolan kan söka specialpedagogiskt stöd från SPSM. Det kan exempelvis handla om att skapa tillgängliga lärmiljöer,  hitta lämpliga läromedel och digitala verktyg.
Publicerat tisdag 14 november 2023