Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Svar:

Vem som har rätt att göra en dyslexiutredning är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan göra bedömningen om det föreligger specifika läs- och skrivsvårigheter.  

 

Rätten att utreda skiljer sig från rätten att diagnostisera, vilket är viktigt att känna till. Medicinska diagnoser får bara ställas av medicinskt utbildad personal, som tillexempel logopeder, psykologer eller läkare. Då används ett klassifikationssystem med diagnoskoder. Inom skolan används den fonologiska förklaringsmodellen för att identifiera läs- och skrivsvårigheter som tillexempel dyslexi. Det finns en styrka i att de olika professionerna samarbetar i samband med utredning.

 

I Sverige kan det skilja sig åt vem som gör dyslexiutredningar beroende på var i landet man bor. I vissa regioner är det skolhuvudmannen som ansvar för att utreda läs- och skrivsvårigheter. I andra regioner är det hälso- och sjukvårdens logopeder som gör dyslexiutredningar. Om inte regionen själv kan erbjuda utredning har man alltid rätt att vända sig till annan region som har denna tjänst.

 

Alla elever har rätt till en undervisning som gör det möjligt att nå målen. För att få syn på en elevs behov och därmed kunna planera och sätta in adekvata åtgärder behöver skolan genomföra en pedagogisk utredning på organisations-, grupp, och individnivå. Kartläggningen ska ge en allsidig bild av en elevs styrkor och utmaningar samt följas upp kontinuerligt. Det finns pedagogiska utredningsmaterial som en speciallärare eller specialpedagog kan använda. På vår webbplats finns ett material som kan användas i genomförandet av utredning. En modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter finns också på Svenska Dyslexiföreningens webbplats, under utredningsmodell. Den tar upp utredning på skolnivå, samt beskriver hur elevhälsans olika personalkategorier kan arbeta.

Svenska Dyslexiföreningens webbplats


Förutom stöd inom skolan, kan en utredning berättiga till anpassat körkortsprov.
Intyget kan utfärdas av en speciallärare, en utbildningsledare vid trafikskola eller av annan specialist inom dyslexiområdet. Trafikverket informerar via sin webbplats. 
Anpassade teoriprov - www.trafikverket.se


Vid ansökan om förlängd provtid på högskoleprovet krävs ett intyg som ska vara utfärdat av en av högskolan godkänd intygsskrivare eller legitimerad logoped. Intyget ska tidigast vara gjort under årskurs 5 i grundskolan och tiden mellan datum för utlåtandets avgivande och deltagande i högskoleprovet ska vara rimligt lång. Mer finns att läsa hos Studera.nu.
Information om Högskoleprovet för personer med dyslexi

Publicerat onsdag 13 december 2023