Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess. När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras.

Stödmaterial kvalitetssäkrar utredning

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett stödmaterial  framtaget på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Det ska ses som ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Tanken är också att materialet är ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska utredningarna.

Materialets delar

Materialet består av två delar. Ett dokument med ifyllningsbara fält och en översikt av de pedagogiska utredningsmaterial som finns att använda vid utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Utredningen är giltig för stöd i skolformerna grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola/universitet.

Innan utredning

Om läraren efter en tid av god läs- och skrivundervisning märker att en elev har svårare än andra att tillgodogöra sig undervisningen, ska man i första hand ge en strukturerad och intensiv undervisning. För att hitta lämpliga metoder och arbetssätt för att kunna göra det bör screeningresultat och resultat av annan individuell kartläggning som gjorts på skolan analyseras och tolkas.

Utredning ger underlag för djupare analys

När undervisningsinsatserna inte ger resultat, kan skolan behöva göra en utredning. Syftet med det är att göra en fördjupad analys av vad svårigheterna för eleven består i. Analysen görs på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Utredningen ska föreslå åtgärder på dessa tre nivåer och de kan ingå i ett åtgärdsprogram. Proven i utredningen ska ingå som stödelement i en gemensam problemlösningsprocess. Andra delar är samtal och observationer.

Materialet är resultatet av ett samarbete

Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är resultatet av ett samarbete. I samarbetet ingick Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet samt ett nätverk bestående av cirka 60 specialpedagoger och speciallärare med fördjupning i dyslexi.

Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar att den person som använder stödmaterialet i en utredning är högskoleutbildad med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Publicerat tisdag 2 juli 2013 Granskat fredag 22 mars 2019