Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter

Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess. När en elev har svårigheter med delar i denna process kan skolan behöva göra en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. Utredningen kan visa om svårigheterna handlar om specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller allmänna läs- och skrivsvårigheter.

Stöd för utredning

Materialet nedan, Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, är framtaget på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Det ska ses som ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter på ett likvärdigt sätt. Tanken är också att materialet är ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska utredningarna.

Materialets delar

Materialet består av två delar: Ett dokument med ifyllningsbara fält och en översikt av de pedagogiska utredningsmaterial som finns att använda vid utredning av läs- och skrivsvårigheter.

Utredningen är giltig för stöd i skolformerna grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola eller universitet.

Före utredningen

Om läraren efter en tid av god läs- och skrivundervisning märker att en elev har svårare än andra att tillgodogöra sig undervisningen, ska eleven i första hand få en strukturerad och intensiv undervisning. För att hitta lämpliga metoder och arbetssätt för att kunna göra det bör screeningresultat och resultat av annan individuell kartläggning som gjorts på skolan analyseras och tolkas.

Utredning ger underlag för djupare analys

När undervisningsinsatserna inte ger resultat, kan skolan behöva göra en utredning. Syftet med det är att göra en fördjupad analys av vad svårigheterna för eleven består i. Analysen görs på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Utredningen ska föreslå åtgärder på dessa tre nivåer och de kan ingå i ett åtgärdsprogram. Testerna i utredningen ska ingå som stödelement i en gemensam problemlösningsprocess. Andra delar är samtal och observationer.

Materialet är resultatet av ett samarbete

Materialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi är resultatet av ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet samt ett nätverk bestående av cirka 60 specialpedagoger och speciallärare med fördjupning i dyslexi.

Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar att den person som använder materialet i en utredning har högskoleutbildning med inriktning specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och allmänna läs- och skrivsvårigheter.

Video

Kort intervju med Gunilla Salo, rådgivare med inriktning mot specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och allmänna läs- och skrivsvårigheter.

Publicerat torsdag 28 april 2022