Vad ska man tänka på när man undervisar lite äldre elever med läs-och skrivsvårigheter?

Vad ska man tänka på när man undervisar lite äldre elever med läs-och skrivsvårigheter?

Svar:


Elever med läs-och skrivsvårigheter har idag stora möjligheter att få lyssna på text samt använda dikteringsfunktion för att kompensera för sina svårigheter. På så sätt blir det enklare att klara utbildning och studier.

Alla elever har rätt till en god undervisning som främjar deras läs-och skrivutveckling. Forskning har visat att tidiga insatser är viktiga för att utveckla en god läsförmåga. I de yngre skolåren ligger betoningen på lästräning men ju högre upp i åldrarna man kommer är läsningen ett redskap för att lära sig och klara betygskriterierna. Det är därför viktigt att se över fördelningen mellan kompensation och läs- och skrivträning. Både träning och kompensation behöver finnas genom skoltiden, men fördelningen mellan dem ändras över tid.

Generellt brukar man säga att träning överväger i de yngre skolåren medan kompensation eller stöd blir viktigare ju äldre eleven blir. Det är också bra att tänka på att det inte handlar om antingen eller, utan både ock, det vill säga både läs-och skrivträning och kompensation, genom hela skoltiden. Elever med läs-och skrivsvårigheter behöver alltså träna kontinuerligt, men inte hela tiden; det är viktigt att skilja på när eleven tränar läsning och när eleven ska lära in ett ämnesinnehåll. 


Lika viktigt som det är med tidiga insatser är att insatserna leder eleven framåt i sitt lärande. Till exempel behöver elever med dyslexi vanligen träna på avkodning, medan någon annan behöver träna på till exempel läsförståelse.

 Det finns studier som pekar på att användandet av talsyntes till exempel påverkar läsande positivt. Även om eleverna får kompensation genom digitala verktyg måste de även få undervisning kring textbearbetning, grammatik och stavning. 


Exempel på digitala verktyg som motverkar konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheter men också främjar läs-och skrivutvecklingen kan till exempel handla om:
 * Uppläst text eller talsyntes

* Rättstavningsprogram, autokorrigering

* Diktering

* Ordprediktion

* Synonymlexikon

* Stöd för struktur och planering

* Utökad tid vid behov i både undervisning och bedömningssituationer

* Muntliga prov vid behov

 

I filmen Daniellas berättelse berättar hon om hur digitala verktyg har bidragit till hennes skolutveckling.


Läs- och skrivutveckling (spsm.se)Publicerat måndag 22 januari 2024