Bilden visar ett pappersark med några målningar och texter. Vi kan bland annat se en glassritning och en hamburgare.

Moment 1 Läs- och skrivutveckling

Detta moment handlar om den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Här förklaras begrepp som läsförståelse, språkförståelse och avkodning med hjälp av en förenklad modell av läsning – The Simple View of ReadingDu får också en beskrivning av olika utvecklingsfaser i samband med att barn lär sig läsa och skriva.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

  • Den tidiga språkanvändningens betydelse för läs- och skrivutvecklingen.
  • The Simple View of Reading, en modell som förklarar läsförståelse.
  • Den tidiga läs- och skrivutvecklingens olika faser.  

Se

Tre elever berättar om läs- och skrivsvårigheter
Digitalt lärande - Daniellas berättelse
Arbetsminne och långtidsminne

Läs

Läs- och skrivutveckling (PDF-dokument, 804 kB)

Att samtala om under denna träff

  • Reflektera kring de erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter som beskrivs av ungdomarna i filmerna. Hur gör ni för att fånga elevernas tankar kring deras läs- och skrivutveckling? 
  • Hur kan modellen "The Simple View of Reading" vara användbar för dig som lärare? 
  • Reflektera kring varför och på vilket sätt den fonemiska medvetenheten är viktig för den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
  • Logografisk och ortografisk läsning kan förväxlas eftersom det handlar om en direkt igenkänning av ord. Resonera kring begreppen och klargör skillnaderna för varandra. Hur kan man avgöra om ett barn läser ortografiskt eller logografiskt?
  • Testa er själva: Vad kommer ni ihåg ifrån filmen "Arbetsminne och långtidsminne"? Vad var lätt respektive svårt att komma ihåg? Varför?
  • Vad är det viktigaste ni har tagit upp idag? Varför? 
  • Vad kan du omsätta av det du har tagit del av till din pedagogiska vardag?

Vill du veta mer?

Tidig läsundervisning på Skolverkets lärportal. 

Tidig skrivundervisning på Skolverkets lärportal.

Utforska textvärldar på Skolverkets lärportal.

Artikel av Carsten Elbro”Vad är egentligen läsning?” på LegiLexis webbplats.

Artikel av Martin Ingvar: ”Vår hjärna påverkar läsinlärningen” på LegiLexis webbplats.

E-bok: ”Lära barn att läsa”, kan laddas ned fritt från LegiLexis webbplats.

Film: The Simple View of Readingföreläsning av Barbro Westlund.


Gå vidare till Moment 2

Publicerat torsdag 12 november 2020