Hur ska läraren bedöma en elevs kunskaper vid matematiksvårigheter/dyskalkyli?

Hur ska läraren bedöma en elevs kunskaper vid matematiksvårigheter/dyskalkyli?

Svar:

Det är den betygssättande läraren i matematik som måste avgöra om det vid betygssättningen går att använda sig av undantagsbestämmelsen. Läraren bör vid tveksamheter i tillämpningen samråda med lärarkollegor, elevhälsan och skolans rektor.

Tre saker att ta ställning till
Det är tre saker som läraren behöver ta ställning till:

1 För det första om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden inte är övergående.
2 För det andra om de delar av betygskriterierna där eleven inte visat sitt kunnande kan bedömas vara enstaka delar av betygskriterierna.
3 För det tredje om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som beskrivs i den del av betygskriterierna som eleven har svårt att uppfylla.

Den andra bedömningen den svåraste?
Bedömningen vad enstaka delar av betygskriterierna i ämnet matematik kan vara är något som många lärare tycker är svårt. Men det här ligger helt på den betygssättande läraren i ämnet att avgöra. Det är de formulerade betygskriterierna i kursplanen som eleven ska uppfylla, inget annat. Och det är i dessa betygskriterier läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar.

Publicerat onsdag 22 mars 2023