Välkommen till stöd­material matematik­svårig­heter

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som möter elever i matematiksvårigheter. I materialet kan du få mer kunskap om hur matematiksvårigheter kan upptäckas, vilka konsekvenser det kan få, och vad du kan göra för att öka förutsättningarna för elevens lärande i matematik.

Matematiksvårigheter är ett omtvistat begrepp som inte har en enskild enkel förklaring. Den forskning som finns på området ger en bild som skiljer sig åt, i hur man väljer att presentera matematiksvårigheter, och dess orsaker. Det finns många olika inriktningar i både praktik och forskning inom specialpedagogisk matematikdidaktik.

Oavsett förklaringsmodell så är Specialpedagogiska skolmyndighetens ståndpunkt att det viktigaste alltid är att se och förstå matematiksvårigheten utifrån elevens perspektiv och det sammanhang eleven befinner sig i, och därefter vilka anpassningar du som lärare gör utifrån din specifika kunskap om din enskilda elev. 

Utifrån ett barnrättsperspektiv återkommer elevens röst att genom hela materialet. 

Stödmaterial matematiksvårigheter består av fyra huvuddelar, med underliggande avsnitt för fördjupning. Dessa är:

  • Att upptäcka behov av stöd i matematik
  • Att tillgodose behov av stöd i matematik
  • Lärverktyg som stöd i matematik
  • Att organisera för stöd i matematik

Materialet presenteras som webbtext och vilar på forskning kring elever i matematiksvårigheter.  Webbtexten är en förkortad version av de fullständiga texterna. För dig som vill ta del av alla texter med fullständiga referenser så finns dessa som utskrivbara pdf:er till varje del.

Del 1 – Att upptäcka behov av stöd i matematik

Här kan du läsa om olika orsaker till varför matematiksvårigheter kan uppstå både vad gäller faktorer i lärmiljön och olika individuella förutsättningar. Du kan också läsa om vad du som lärare behöver vara uppmärksam på. I materialet finns också filmade intervjuer där elever berättar om sina egenupplevda matematiksvårigheter under sin tid i grundskolan. Här finns även ett forskarsamtal som behandlar området matematiksvårigheter. 

Del 2 – Att tillgodose behov av stöd i matematik

Här får du förslag på hur du kan göra undervisningsmiljön mer tillgänglig för alla elever. Du får också flera konkreta förslag på stödjande strukturer för elever i matematiksvårigheter. I denna del finns även avsnitt med forskarsamtal kring undervisning, reportage från verksamhet, samt animerade filmer med konkreta tips för en tydlig och strukturerad matematikundervisning.

Del 3 – Lärverktyg som stöd i matematik 

Här ger vi förslag på vad du behöver tänka på innan du väljer laborativt material eller digitala verktyg som stöd för dina elever. Du får också konkreta exempel på lärverktyg som kan fungera som stöd för elever i matematiksvårigheter. Här finns också en reportagefilm kring val av laborativt material i undervisningen på en skola i södra Sverige. 

Del 4 – Att organisera för stöd i matematik

Här beskriver vi vikten av samarbete mellan elevhälsa och undervisande lärare för att kunna genomföra en inkluderande undervisning på flera nivåer.  Texten i denna del tar sin utgångspunkt i intervjuer med rektorer, representanter från elevhälsan och matematiklärare. Här får du ta också ta del av filmade forskarsamtal samt reportagefilm kring exempel på vad man som skola bör tänka på då man organiserar för stöd i matematik.

Arbetssätt

Du kan ta dig an delarna och avsnitten i valfritt tempo under valfri tid, enskilt eller tillsammans med kollegor. Under fliken välkommen, finns förslag på tillvägagångssätt med reflektionsfrågor till de olika delarna. Det är dock helt upp till dig som läsare att välja vilka avsnitt som bäst fyller dina behov och stödjer dig i ditt vardagliga arbete. Materialet är helt fritt och du kan när som helst komma tillbaka och ta del av fler avsnitt när det passar dig. Stödmaterialet kan användas i fortbildning enskilt eller i grupp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

På några platser i materialet uttrycks orden ”vår erfarenhet”. I samtliga fall där detta förekommer avser vi medarbetare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och deras erfarenheter.

 

Publicerat onsdag 2 november 2022