Välkommen till Stöd­material matematik­svårig­heter

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som möter elever i matematiksvårigheter. I materialet kan du få mer kunskap om hur matematiksvårigheter kan upptäckas, vilka konsekvenser det kan få, och vad du kan göra för att öka förutsättningarna för elevens lärande i matematik.

Matematiksvårigheter är ett omtvistat begrepp som inte har en enskild enkel förklaring. Den forskning som finns på området ger en bild som skiljer sig åt, i hur man väljer att presentera matematiksvårigheter, och dess orsaker. Det finns många olika inriktningar i både praktik och forskning inom specialpedagogisk matematikdidaktik.

Oavsett förklaringsmodell så är Specialpedagogiska skolmyndighetens ståndpunkt att det viktigaste alltid är att se och förstå matematiksvårigheten utifrån elevens perspektiv. Det är viktigt att se det sammanhang som eleven befinner sig i, och därefter reflektera kring vilka anpassningar du som lärare gör utifrån din specifika kunskap om din enskilda elev. 

Utifrån ett barnrättsperspektiv återkommer elevens röst genom hela materialet. 

Stödmaterial matematiksvårigheter består av fem huvuddelar, med underliggande avsnitt för fördjupning. Dessa är:

  • Upptäcka behov av stöd i matematik.
  • Tillgodose behov av stöd i matematik.
  • Lärverktyg som stöd i matematik.
  • Organisera för stöd i matematik.
  • Intensifiera insatser i matematikundervisningen.

Materialets delar innehåller film och text som utgår från forskning om elever i matematiksvårigheter. Webbtexterna är förkortade versioner av de fullständiga texterna. För dig som vill ta del av alla texter med fullständiga referenser så finns dessa som utskrivbara pdf:er till varje del, som ligger samlade på sidan Pdf:er till Stödmaterial matematiksvårigheter. Samtliga filmer ligger samlade på sidan Filmer i Stödmaterial matematiksvårigheter. Poddavsnitten ligger samlade på sidan Poddar i Stödmaterial matematiksvårigheter.

Förslag på tillvägagångssätt

Stödmaterial matematiksvårigheter är fritt att använda i fortbildning. Det är framtaget för enskilda eller kollegiala studier inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Du kan ta dig an delarna och avsnitten i valfritt tempo under valfri tid. På sidan Förslag på tillvägagångssätt finns upplägg för enskilda eller kollegiala studier inklusive reflektionsfrågor till de olika delarna. Det är upp till dig att välja vilket eller vilka avsnitt som bäst fyller dina behov och stödjer dig i ditt dagliga arbete. Du kan när som helst komma tillbaka och ta del av fler avsnitt. 

På några platser i materialet uttrycks orden ”vår erfarenhet”. I samtliga fall där detta förekommer avser vi medarbetare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och deras erfarenheter.

Del 1 – Upptäcka behov av stöd i matematik

Här kan du läsa om olika orsaker till varför matematiksvårigheter kan uppstå både vad gäller faktorer i lärmiljön och olika individuella förutsättningar. Du kan också läsa om vad du som lärare behöver vara uppmärksam på. I materialet finns också filmade intervjuer där elever berättar om sina egenupplevda matematiksvårigheter under sin tid i grundskolan. Här finns även ett forskarsamtal som behandlar området matematiksvårigheter. 

Del 2 – Tillgodose behov av stöd i matematik

Här får du förslag på hur du kan göra undervisningsmiljön mer tillgänglig för alla elever. Du får också förslag på stödjande strukturer för elever i matematiksvårigheter. I denna del finns även forskarsamtal om tidiga insatser och undervisning, en reportagefilm, samt animerade filmer med konkreta tips för en tydlig och strukturerad matematikundervisning.

Del 3 – Lärverktyg som stöd i matematik 

Här ger vi förslag på vad du behöver tänka på innan du väljer laborativt material eller digitala verktyg som stöd för dina elever. Du får exempel på lärverktyg som kan fungera som stöd för elever i matematiksvårigheter. Här finns också en reportagefilm om val av laborativt material i undervisningen. 

Del 4 – Organisera för stöd i matematik

Här beskriver vi vikten av samarbete mellan elevhälsans professioner och undervisande lärare för att kunna genomföra en inkluderande undervisning på flera nivåer. Texten i denna del tar sin utgångspunkt i intervjuer med rektorer, representanter från elevhälsan och matematiklärare. Här får du ta också ta del av forskarsamtal och reportagefilm om vad man som skola bör tänka på då man organiserar för stöd i matematik.

Del 5 – Intensifiera matematikundervisningen

Den här delen av stödmaterialet handlar om hur en intensiv insats kan utformas med stöd i forskning och effektutvärderingar. Fokus är matematiksvårigheter och syftet är att bidra med ytterligare kunskap och inspiration kring stödåtgärder som kan utveckla matematiska förmågor och färdigheter. Genom en väl strukturerad och systematisk undervisning kan elever i matematiksvårigheter identifieras utifrån hur de svarar på riktade insatser och stöd i flera lager.

Publicerat fredag 27 oktober 2023