Hur ser det ut med anpassningar vid nationella prov i läsförståelse i årskurs sex? Proven testar läsförståelsen och om man får det uppläst kan man inte bedöma att eleven uppnått bedömningskriterierna.

Hur ser det ut med anpassningar vid nationella prov i läsförståelse i årskurs sex? Proven testar läsförståelsen och om man får det uppläst kan man inte bedöma att eleven uppnått bedömningskriterierna.

Svar:

På Skolverkets webbplats finns mycket information om de nationella proven.  

Skolverkets information om anpassningar och betyg  

Enligt anvisningarna från Skolverket ska proven pröva det som ska prövas, och om en elev använder sig av exempelvis uppläst text i provsituationen, anses inte eleven ha uppnått kravnivån för delprovet. Vid betygsättning behöver ni alltså komplettera med annan bedömning.


På Skolverkets webbplats beskrivs relationen mellan provbetyg och betyg. Där står bland annat att "provbetyget ger information om elevens samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövat. De kunskaper eleven visat genom det nationella provet är en del av det underlag som lärare beaktar när de sätter betyg". Betygsättningen bygger således inte enbart på det resultat eleven uppnått på de nationella proven, utan på bedömningar som sker vid olika tillfällen och på olika sätt. Har en elev en funktionsnedsättning som gör det svårt för eleven att uppnå olika betygskriterier ska skolan ge stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser.    


Anpassning av de nationella proven Skolverket 

Relationen mellan provresultat och betyg Skolverket

Lärande med stöd av digitala verktyg (spsm.se)


Publicerat onsdag 10 januari 2024