Hur kan jag som lärare använda undantagsbestämmelsen i min betygssättning för en elev i årskurs 6 med svår dyslexi? Eleven visar god förmåga att tillgodogöra sig uppläst text.

Hur kan jag som lärare använda undantagsbestämmelsen i min betygssättning för en elev i årskurs 6 med svår dyslexi? Eleven visar god förmåga att tillgodogöra sig uppläst text.

Svar:

För de allra flesta elever med dyslexi är det inte nödvändigt att använda undantagsbestämmelsen. Om eleven kan visa den efterfrågade kunskapen på något annat likvärdigt sätt, som till exempel att få texten uppläst eller att använda en stavningsfunktion, innebär det att ni ger eleven kompensation för läsning och skrivning. Eleven har rätt att bli bedömd på samma sätt som undervisningen bedrivs på, förutom i nationella prov.

Allting startar i undervisningen med ledning och stimulans, extra anpassningar, och särskilt stöd. 

Följande faktorer bildar goda förutsättningar för att forma extra anpassningar och särskilt stöd för elever med dyslexi.
  • Kompetens på skolan om dyslexi och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
  • Kompetens på skolan om digitala verktyg som är förankrad i arbetslagen.
  • God kompetens, förankring och systematik i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverkets Allmänna råd ger riktlinjer för det arbetet.
  • Elevens delaktighet i utformandet av extra anpassningar och särskilt stöd

Undantagsbestämmelsen

Skulle eleven trots allt arbete skolan gjort med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd ändå inte uppfylla någon del av betygskriterierna kan man överväga att använda undantagsbestämmelsen. 

Det är tre saker läraren behöver ta ställning till och som behöver vara uppfyllda för att undantagsbestämmelsen ska kunna användas:

  • För det första om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden inte är övergående.
  • För det andra om de delar av betygskriterierna där eleven inte har visat sitt kunnande kan bedömas vara enstaka delar av betygskriterierna.
  • Det tredje är om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som beskrivs i den del av betygskriterierna som eleven har svårt att nå.

Läraren bör vid tveksamheter i tillämpningen av undantagsbestämmelsen samråda med lärarkollegor, elevhälsan och rektorn.


Läs om läs- och skrivsvårigheter på vår webbplats

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket)

Läs om digitalt lärande på vår webbplats 

Betyg och prövning – kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning - Skolverket

Undantagsbestämmelsen vid betygssättning - Skolverket 
Publicerat onsdag 6 december 2023