Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Svar:

Börja med att läsa om Dyslexi och flerspråkighet . 


Kartläggning i båda språken  

Kartlägg studentens läs- och skrivförmåga i både svenska och modersmål. Ta stöd av en modersmålslärare.

Är eleven säker på kopplingen fonem-grafem? Hur automatiserad är avkodningen?

Samtala med eleven om hennes eller hans egna tankar om sin läs- och skrivförmåga.

 

Jämför resultaten från kartläggningarna på båda språken. Modersmålslärarna känner till hur ljudsystemet ser ut både i modersmålet och svenska. Skillnader mellan dem kan påverka resultaten i svenska. 

Märks svårigheterna bara i svenskan, behöver studeranden ofta längre tid för att befästa språket. Om resultaten i båda språken visar på liknande, fonologiska svårigheter, kan det röra sig om dyslexi.

 

Undervisning

När man är ny i språket, behöver man först och främst bli säker på kopplingen mellan varje bokstavsform och bokstavsljud. Öva fonem-grafemkoppling på ett strukturerat sätt.

Använd en strukturerad läs- och skrivundervisning, flera beprövade metoder finns. Tänk på att även öva tydligt uttal.

Webbresurser

Liber | Årskurs F-3 | Specialundervisning

Skolstil

LogopedLiv – – svensk uttalsundervisning


Publicerat onsdag 29 november 2023