Är avkodning en nödvändig del av läsningen?

Är avkodning en nödvändig del av läsningen?

Svar:

Avkodningen är en nödvändig del av läsningen, men om språkförståelse saknas uteblir läsförståelsen.

Den väletablerade teoretiska modellen The Simple View of Reading beskriver läsning som en produkt av de två komponenterna avkodning och språkförståelse. I upplägget av lästräning är modellen ett bra stöd.
Avkodningen är den tekniska delen av läsningen och är beroende av att läsaren har en automatiserad förmåga att koppla samman språkljud med bokstav, fonem-grafem.
Språkförståelse handlar om ordförråd, språkstruktur och hörförståelse.


Ibland kan avkodning trots god undervisning och träning ändå vara nedsatt, bland annat för de som har funktionsnedsättningen dyslexi.  Dyslexi innebär bland annat att förmågan att automatisera och lära sig kopplingen ljud-bokstav är starkt nedsatt. Personer med dyslexi kan lära sig läsa men kommer att alltid behöva använda mer energi för att avkoda texter. Elever med dyslexi kan  behöva  stöd och kompensation för nedsättningen. 


Publicerat måndag 6 maj 2024