Fråga en rådgivare

Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst Fråga en rådgivare. 

Här får du svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter.

Du kan söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar. Hittar du inte svaret på just din fråga där kan du även ställa en skriftlig fråga i vårt webbformulär. Du får normalt svar inom fem arbetsdagar.

Innehåll

Mitt barn behöver hjälpmedel för att klara undervisningen. Hjälper ni till?

I diskussioner med skolan kring anpassningar kan vi ge stöd i frågor som rör exempelvis digitala verktyg. Skolans uppdrag är, om den pedagogiska bedömningen visar, att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevernas behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande.

Vad innebär en pedagogisk utredning?

En pedagogisk utredning innebär att kartlägga och dokumentera en elevs förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter. Därefter görs en sammanfattning och analys som ligger till grund för upprättande av åtgärdsprogram. Ofta görs utredningen med hjälp av en blandning av kvalitativa test och normerade test, här kommer den specialpedagogiska kompetensen in.

Lika viktigt som att utreda elevens förutsättningar är att kartlägga den lärmiljö som eleven befinner sig i och elevens egen upplevelse av sin skolsituation. Det är angeläget att det ingår en redogörelse kring vilka stödinsatser som skolan har genomfört för att göra lärmiljön tillgänglig för eleven och resultaten av dessa.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram,Skolverket

Vad är ett åtgärdsprogram?

Ett åtgärdsprogram ska beskriva elevens behov av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses så att eleven når kunskapskraven. Av programmet ska framgå

vem som är ansvarig för åtgärderna, när åtgärderna ska följas upp, när åtgärderna ska utvärderas och vem som ansvarar för uppföljning respektive utvärdering.

Det är rektor som beslutar om ett åtgärdsprogram. I skollagen (3 kap. 9 §) där kravet på åtgärdsprogram är reglerat gäller för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vad kan jag som vårdnadshavare göra för att föreslå anpassningar i undervisningen?

Föreslå ett skolmöte med lärare, elevhälsoteam och rektor där du kan lyfta dina förslag till anpassningar. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer.
Rektor har ett särskilt ansvar för hur formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas.

Kan jag som vårdnadshavare söka stöd från er till mitt barns skola?

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar på skolhuvudmannens uppdrag för att ge specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor. Skolan kan skicka in en förfrågan om stöd till oss med rektors medgivande. Kontakta barnets skola för samtal.

Vilken rätt har mitt barn till anpassningar i undervisning och i bedömningar?

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisning aldrig utformas lika för alla. Detta för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.

Vilket stöd kan skolan ge till barn som har Läs-och skrivsvårigheter/ dyslexi?

En elev som har läs– och skrivsvårigheter/dyslexi har rätt att få stöd som motverkar konsekvenserna för sin funktionsnedsättning. Det handlar om att kompensera för funktionsnedsättningen där det är vanligt med hjälp av digitala verktyg som stöd. Elevens delaktighet i utformningen av den individuella anpassningen är viktig.

Kan mitt barn gå i specialskolan?

Vi har flera specialskolor dit du kan söka för ditt barns skolgång.
Specialskolan lär ut detsamma som grundskolan gör, fast på ett annat sätt. Nyckelord för specialskolan är individanpassning, flexibilitet och kunskap om de funktionsnedsättningar skolans målgrupper har.
Specialskolornas fem målgrupper.

 • Elever som är döva eller har hörselnedsättning
 • Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
 • Elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet
 • Elever med grav språkstörning
 • Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Vad gör Resurscenter inom SPSM?

Våra resurscenter erbjuder rektor en specialpedagogisk utredning av förutsättningar hos barn och elever, lärmiljö och skolsituation.
Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi fyra resurscenter med följande inriktning

 • Synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
 • Grav språkstörning
 • Döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
 • Dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Hittar du inte din fråga?

Ring till oss

Hittar du inte svar din fråga är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 010 473 60 00.

Telefontider:

 • Måndagar och torsdagar klockan 13-15
 • Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 9:30-11:30

Är du journalist eller annan representant från medier så kontakta vår presstjänst.

Fler kontaktvägar till vår myndighet hittar du på sidan Kontakta oss.

Välkommen med din fråga!

Presentationsfilm av Fråga en rådgivare

Har du frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning? Välkommen att ställa en egen fråga eller sök bland hundratals svar här på webbplatsen. Se vår film.

Publicerat måndag 16 augusti 2021