Stöd och råd

Ställ din fråga

Våra rådgivare svarar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Normalt får du ett svar inom fem arbetsdagar. 

Du kan också söka bland publicerade frågor och svar. 

Använd formuläret för att mejla din fråga. Formuläret visas när du angett det alternativ som passar dig. Lämna inga personuppgifter i frågefältet.

Ange det alternativ som passar in på dig.

Information om behandling av personuppgifter

Tänk på att det inte ska vara möjligt att kunna identifiera ett visst barn eller en viss elev från beskrivningen, ens om man känner eleven eller är insatt i förskolans eller skolans verksamhet. Detta eftersom förfrågan blir en allmän handling hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och kan komma att lämnas ut till den som begär att få se den. Det är också viktigt utifrån dataskyddsförfattningarna (framförallt GDPR) att inte använda uppgifter som kan identifiera en person om det inte är nödvändigt.

SPSM behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, yrke, e-post och kommun. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din förfrågan till myndigheten. Vi kan också skicka utvärderingsfrågor om tjänsten.

Vi har fått dina uppgifter från dig som uppgiftslämnare. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs för att handlägga ditt ärende. Eftersom SPSM är en myndighet blir de meddelanden som skickas in till oss som huvudregel allmänna handlingar som enligt arkivlagstiftningen ska bevaras. Informationen som du lämnar i formuläret kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte uppgifterna omfattas av sekretess. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med adress Box 1100, 871 29 Härnösand, organisationsnummer 202100-5745 och e-postadress spsm@spsm.se.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress spsm@spsm.se. 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Publicerat 2023-11-24