Vad kan en nyanländ elevs koncentrationssvårigheter bero på ?

Vad kan en nyanländ elevs koncentrationssvårigheter bero på ?

Svar:

Kartläggning 

Börja med att kartlägga elevens bakgrund och erfarenheter. Skaffa kunskap om elevens skolgång och kunskapsnivå. För att utesluta språkliga orsaker behöver man kartlägga elevens språkliga förmåga både på svenska och modersmål.  

 

Personer som har flytt krig eller genomgått andra svåra upplevelser kan bära på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det påverkar koncentrationsförmågan. Det finns likheter men även skillnader mellan PTSD och ADHD. Detta och rekommenderat förhållningssätt beskrivs i två korta filmer i stödmaterialet Efter genomgången med Susanne.

 

Ta reda på vad eleven har genomgått. Tala med vårdnadshavarna, vid behov med hjälp av tolk. Att med eleven ta upp vad hen varit med om kan leda till att ett trauma återupplevs och är inte att rekommendera.

 

Dessa steg kan förhoppningsvis hjälpa er att få syn på orsaken till elevens svårigheter.

 

Vill du veta mer

Svenska som andraspråksundervisning för elever med PTSD – Stockholms universitet 

Möta barn med trauma | Förskoletidningen (forskoletidningen.se) 

Traumamedveten omsorg - TMO (raddabarnen.se)


Publicerat onsdag 10 januari 2024