Varför läser elev med god ordavkodning ändå långsamt? Hur kan vi arbeta för att öva upp läsflytet?

Varför läser elev med god ordavkodning ändå långsamt? Hur kan vi arbeta för att öva upp läsflytet?

Svar:


När eleven knäckt läskoden behöver man automatisera ordavkodningen och få läsflyt. Båda delarna behövs för att utveckla en god läsförmåga och de hänger intimt samman.  Utan en automatiserad ordavkodning blir det svårt att uppnå ett gott läsflyt. Träning för att uppnå automatiserad ordavkodning och läsflyt går delvis in i varandra.  Läsflyt skulle kunna beskrivas som en förfinad ordavkodning: ordavkodningen flyter så lätt att man läser texten korrekt, alltså med precision, man når upp till viss hastighet och man läser med god intonation.

Tidigare ansågs hastighet vara den viktigaste faktorn för att utveckla läsflyt, men nyare forskning har kommit fram till att det är flera förmågor som samspelar. Förutom att läsa med god hastighet behöver läsaren känna igen ord automatiskt och använda betoning och frasering. Det behövs alltså mer än att kunna läsa orden snabbt, även om det är av grundläggande betydelse. Vissa läsare utvecklar läsflyt automatiskt genom mycket läsning, men det gäller långtifrån alla.

Därför är det avgörande att lärare planerar in läsaktiviteter av olika slag som en återkommande del av den ordinarie undervisningen, till exempel genom högläsning, parläsning eller läsning i mindre grupper.

Det finns många metoder och lästräningsprogram som ökar elevens läsförmåga. Viktigt är att man prövar sig fram till den metod som passar eleven bäst. En vanlig och effektiv metod för att träna läsflyt är upprepad läsning. Genom att läsa om ett stycke text flera gånger tränar eleven läsflyt, men också ordavkodning och läsförståelse. Till exempel kan eleven läsa samma text i skolan, hemma och sedan i skolan igen. Flera repetitioner ger utrymme för att förbättra och automatisera läsflytet. I det korta perspektivet har upprepad läsning störst effekt på den aktuella texten, men på längre sikt ökar läsförmågan även av okända texter.

Läsflytet utvecklas genom läsning vilket innebär att det är viktigt att läsa mycket ur olika genrer och med olika svårighetsgrad. Det räcker inte att bara läsa i skolan, utan eleverna behöver läsa även på fritiden. Att läsa sammanhängande texter tidigt är också betydelsefullt

 

Andra länktips på lästräningsprogram:


Wendick-modellen


MG Läs & Skriv 
 
Wittingföreningens webbplats

LUKIMAT i Finland spel-ett träningsprogram
 

Trädet- web

 

Källor och vill du veta mer?

Alatalo, T (2019) Läsflyt- en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan I läsundervisningen grunder, Alatalo. T (red). Gleerups

Frost, J (2009) Läsundervisning och läsutveckling. Studentlitteratur AB

Herkner, Birgitta & Fridolfsson, Inger (2018) Automatiserad avkodning I Att lära barn läsa, Legilexistiftelsen

Persson, U(2019) Läsförståelse- en förunderlig process I läsundervisningen grunder, Alatalo. T (red). Gleerups


Publicerat fredag 9 juni 2023