Varför är det viktigt att kartlägga på skol-, grupp- och individnivå i en utredning av en elevs behov av särskilt stöd?

Varför är det viktigt att kartlägga på skol-, grupp- och individnivå i en utredning av en elevs behov av särskilt stöd?

Svar:

Hela den miljö och det sammanhang som eleven befinner sig i skolan och på fritidshemmet påverkar elevens lärande, utveckling och hälsa. För att få en heltäckande bild av elevens skolsituation behöver faktorer på alla tre nivåerna utredas.  Det är betydelsefullt att utredningen har ett pedagogiskt fokus som handlar om att anpassa lärmiljöerna och undervisningens innehåll utifrån den enskilde elevens behov.

På skolnivå kan det handla om hur lärares möjlighet till kompetensutveckling eller hur skolans resursfördelning påverkar elevens skolsituation. På gruppnivå kan det röra sig om vilka undervisningsformer och arbetssätt som fungerar bra eller vilka som bidrar till att svårigheter uppkommer för eleven. På individnivå kan det exempelvis handla om hur elevens läs- och skrivutveckling ser ut eller hur det sociala samspelet fungerar.  

Rektor skapar förutsättningar på skolnivå, som sedan påverkar undervisningen som sker på gruppnivå och stödinsatserna som ges på individnivå. Behov som uppmärksammas kring en enskild elev på individnivå kan också leda till förändringar på grupp- och skolnivå. De tre nivåerna hänger ihop och påverkar varandra.Publicerat måndag 19 juni 2023