Vad kan vi tänka på för att en utredning ska kunna göras skyndsamt utan att vi missar något viktigt?

Vad kan vi tänka på för att en utredning ska kunna göras skyndsamt utan att vi missar något viktigt?

Svar:

Det är rektors ansvar att skolan har rutiner och strukturer för samverkan mellan personalen.  Rektor behöver också utse någon som leder arbetet med utredningen. Det är angeläget att all personal känner till rutinerna så att utredningen av en elevs behov av särskilt stöd kan genomföras skyndsamt. I planeringen av utredningen bör personalen överväga vad som behöver ingå i utredningen. Den ska ge ett tillräckligt underlag för att visa när svårigheter uppkommer och vilka skolsituationer som fungerar för eleven. Flera professioner i elevhälsan och elevens lärare kan komma med inspel kring vad som bör ingå i utredningen.Publicerat onsdag 14 juni 2023