Hur definieras dyskalkyli?

Hur definieras dyskalkyli?

Svar:

 

Det finns flera definitioner på dyskalkyli.
Enligt ICD-10 definieras dyskalkyli som ”en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.”

 

Enligt DSM-5 definieras dyskalkyli som att ”A. Förmågan att räkna, mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester, är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning.” ”B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbetet eller andra aktiviteter som kräver räkneförmåga.”

 
Fokusrapport Dyskalkyli 2015, Stockholms läns landsting.

 


Publicerat fredag 10 mars 2023